Nghị quyết 190/NQ-CP 2020 Áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: Nghị quyết 190/NQ-CP 2020
Loại VB: Thông tư
Cơ quan: Văn bản Chính Phủ
Ngày VB: 31/12/2020
Ngày HL: 31/12/2020
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: Nghị quyết 190/NQ-CP 2020 do Văn bản Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

CHÍNH PHỦ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 190/NQ-CPHà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 10075/TTr-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA) kể từ 23 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2020 giờ GMT, tức là 06 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2021 giờ Việt Nam.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục thông báo về việc Việt Nam áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA và trao đổi thông báo này với phía Anh.

Điều 3. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương có hướng dẫn cụ, thể để áp dụng tạm thời Hiệp định UKVFTA vào thời gian nêu trên./

Nơi nhận:
– Các đồng chí thành viên Chính phủ;
– Các Bộ: CT, NG, TP, TC;
– VPCP: Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, PL, TH;
– Lưu: VT, QHQT (3). ND
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email