Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định số 57/2020/NĐ-CP

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

658/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

04/02/2021

04/02/2021

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 658/TCHQ-TXNK
V/v khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định số 57/2020/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1385/HQKH-NV tháng 11/2020 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa về việc báo cáo vướng mắc khai thuế suất thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với 07 nhóm hàng đã được chi tiết mã hàng 08 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP , thực hiện như sau:

– Người khai hải quan khai mã hàng hóa của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của hàng hóa đó tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu, tại chỉ tiêu “Thuế suất”: hệ thống sẽ tự động xác định thuế suất 5%.

– Trường hợp hàng hóa có tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng dưới 51% giá thành sản phẩm:

+ Tại chỉ tiêu “Mã quản lý riêng”: khai mã “TNKSD51”;

+ Tại chỉ tiêu “Thuế suất”: tự nhập thủ công thuế suất 0%.

Nội dung hướng dẫn trên thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2020 của Tổng cục Hải quan.

2. Về khai báo thuế suất trên tờ khai hải quan xuất khẩu đối với các mặt hàng được xác định thuộc nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP nhưng chưa được chi tiết mã hàng 08 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211, thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 9744/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2016 của Tổng cục Hải quan.

3. Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, kiểm tra sau thông quan đối với các trường hợp các mặt hàng xuất khẩu được chi tiết mã hàng 08 chữ số tại nhóm hàng số thứ tự 211 Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP đã khai thuế suất 0% để xác định các mặt hàng này có phải áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 5% hay không.

4. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố thông báo doanh nghiệp được biết nội dung hướng dẫn này và niêm yết công văn tại trụ sở cơ quan hải quan nơi làm thủ tục.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT&TK HQ (để biết);
– Cục Quản lý rủi ro (để biết);
– Cục Kiểm tra sau thông quan (để biết);
– Vụ Thanh tra Kiểm tra (để biết);
– Website Hải quan (để t/hiện);
– Lưu VT, TXNK-Đương (03 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

thay thế nội dung hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 5485/TCHQ-TXNK ngày 18/8/2020 của Tổng cục Hải quan

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 658/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định số 57/2020/NĐ-CP

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email