Công văn 6069/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv phụ phí vận chuyển trong việc tính trị giá

Thuộc tính văn bản

Số VB:6069/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:22/12/2021
Ngày HL:22/12/2021
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 6069/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 22/12/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6069/TCHQ-TXNK
V/v phụ phí vận chuyển
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Công ty cô phần kinh doanh VMPC.
(Địa chỉ: LK02-19, sô 117 đường Gamuda Garden 3-5, Khu đô thị C2-Gamuda Gardens,
phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2l 1206/VMPC-CHQHN ngày 06/12/2021 của Công ty cổ phân kinh doanh VMPC (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về xác định trị giá hải quan liên quan đến khoản phụ phí cước vận chuyên đường biển của hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đẻ này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 4 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bỗ sung tại khoản 3 Điều l Thông tư só 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính thì nếu địa điểm giao hàng ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì giá bán của hàng hóa tính đến cửa khâu xuất được xác định trên cơ sở giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa ;hoặc hóa đơn thương mại, trừ phí bảo hiểm quốc tế (I, nếu có), phí vận tải quốc tế (F) từ cửa khâu xuất đến địa điểm giao hàng.

Đối chiêu với quy định nêu trên thì khoản phụ phí: Phụ phí biên động giá nhiên liệu/phụ phí cước xăng dầu (FAF, EBS, BUC, FRC), phụ phí giảm thiểu lưu huỳnh (LSS/LSA), phụ phí mùa cao điểm (PSS) là chỉ phí mà doanh nghiệp phải trả trong quá trình vận chuyên hàng hóa từ cửa khâu xuất đến nước nhập
khẩu, do đó đây là bộ phận của chỉ phí vận chuyền quốc tế, nên không bao gồm trong trị giá hải quan của hàng hóa xuât khâu.

Do vậy, trường hợp Công ty ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa xuất khẩu với điều kiện giao hàng CFR/CIF thì các khoản phụ phí nêu trên được trừ ra khỏi trị giá hải quan của hàng hóa xuất khẩu nếu giá bán đã bao gồm các khoản phí này và doanh nghiệp có sô liệu, chứng từ hợp pháp để chứng minh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cô phân kinh doanh VMPC được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện)
– Lưu: VT, TXNK(B.Hằng-3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Băng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com