Công văn 5805/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv tiền chậm nộp thuế GTGT.

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5805/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

09/12/2021

09/12/2021

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:  5805/TCHQ-TXNK
V/v tiền chậm nộp thuế GTGT.
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số văn bản vướng mắc về tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) nộp ở khâu nhập khẩu đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) của Hiệp hội Dược và một số Doanh nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Quy định hiện hành về thuế GTGT liên quan đến dược liệu nhập khẩu 

1.1. Quy định về thuế GTGT 

– Quy định tại điểm 1 khoản 2 Điều 8 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về thuế suất thuế GTGT; Điều 10 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 (thay thế Thông tư số 129/2008/TT-BTC), Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 (thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BTC) thì: 

Dược liệu là nguyên liệu sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh có thuế suất thuế GTGT 5%. 

– Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định: “Trường hợp hàng hóa được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó”

1.2. Quyền của người nộp thuế 

Quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế:

“11. Không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, không tính tiền chậm nộp đối với trường hợp do người nộp thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn và quyết định xử lý của cơ quan thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến nội dung xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.”

1.3. Quy định pháp luật về thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 

Căn cứ khoản 4 Điều 55 Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019 quy định:

“4. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế thực hiện theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; trường hợp phát sinh số tiền thuế phải nộp sau khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa thì thời hạn nộp thuế phát sinh được thực hiện như sau:

a) Thời hạn nộp thuế khai bổ sung, nộp số tiền thuế ấn định được áp dụng theo thời hạn nộp thuế của tờ khai hải quan ban đầu;….”

1.4. Quy định pháp luật về tiền chậm nộp thuế 

Căn cứ khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế quy định:

“2. Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp được quy định như sau:

a) Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp; 

b) Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại khoản 1 Điều này đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước ”.

2. Việc nộp thuế GTGT theo quy định của Luật Thuế GTGT, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn đối với dược liệu tại khâu nhập khẩu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Quản lý thuế. Như vậy, các trường hợp thuộc đối tượng hướng dẫn tại công văn số 3595/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2021 bị tính tiền chậm nộp và bị phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có).

3. Theo quy định nêu trên thì các trường hợp thuộc đối tượng hướng dẫn tại công văn số 3595/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2021 của Tổng cục Hải quan thì tiền chậm nộp thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 55, Điều 59 của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết và thực hiện


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính Phủ (để b/c);
– TT Vũ Thị Mai (để b/c);
– Vụ Pháp chế – BTC (để biết);
– Vụ chính sách thuế (để biết);
– Tổng cục Thuế (để biết);
– Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (để biết);
– Công ty CP Dược Trung ương Mediplantex (để t/h);
– Công ty CP Dược liệu Trường Xuân (để t/h);
– Công ty TNHH đông dược Dân Lợi (để t/h);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

-hàng hoá đến cảng cửa khẩu quá 30 ngày => kiểm hoá 100% và kiểm trực tuyến cùng Tổng cục
-hàng hoá đến cảng cửa khẩu quá 30 ngày => kiểm hoá 100% và kiểm trực tuyến cùng tổng cục và báo cáo Tổng cục chờ chỉ đạo mới được thông quan.
-Kiểm hoá và có chỉ đạo của Tổng Cục mới tái xuất
-Tái xuất về nước xuất khẩu ban đầu, tái xuất thực hiện tại cửa khẩu nhập, check manifest khi tái xuất
-quy định trách nhiệm của hãng tàu, đại lý
-Trường hợp phát hiện hàng hóa cấm nhập khâu, hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu hoặc hàng nhập khẩu có giấy phép, có điều kiện, hàng hóa có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, thực hiện xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, không chấp nhận việc chủ hàng từ bỏ hoặc thực hiện hành vi chứng tỏ việc từ bỏ đôi với hàng hóa để xin xuất trả, tái xuất hàng hóa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 5805/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv tiền chậm nộp thuế GTGT.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)