Công văn 5649 /TCHQ-TXNK năm 2023 V/v xử lý vướng mắc thẩm quyềnban hành các quyết định cưỡng chế thuế

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5649 /TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

02/11/2023

02/11/2023

Đào Thu Hương

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5649 /TCHQ-TXNK
V/v xử lý vướng mắc thẩm quyền
ban hành các quyết định cưỡng chế thuế
Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1212/HQKH-NV ngày 10/8/2023 của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà về việc vướng mắc thẳm quyền ban hành các quyết định cưỡng chế thuế. Vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cử Khoản 1 Điều 126 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/9/2019 quy định Thẳm quyền quyết định cưỡng chế thì hành quyết định hành chính về quản lý thuế

“1. Thủ trưởng cơ quan quản lý thuế, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền ra quyết định p dụng biện pháp cưỡng chế thì hành quyết định
hành chính về quản lý thuể quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 125 của Luật này.”

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thì hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý thuế của cơ quan thuê quản lý trực tiếp, cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ và cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước:

“Thực hiện các biện pháp đôn đốc nợ thuế, cưỡng chế nợ thuê”

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 31, điểm a khoản 3 Điều 32, điểm a khoản 3 Điều 34, điểm a khoản 5 Điều 35, điểm a khoản 3 Điều 36 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định những người có thẩm quyền cưỡng chế tại 1 nêu trên:

“Có thẩm quyền ban hành guyết định cưỡng chế đối với. đối với các quyết định hành chính về quản lý thuế do mình ban hành hoặc cấp dưới ban hành nhưng không có thẩm quyền cưỡng chế hoặc cấp dưới có thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế nhưng không đủ điều kiện về lực lượng, phương tiện để tổ chức thì hành quyết định cưỡng chế và có văn bản đề nghị cấp trên ra quyết định cưỡng chế”

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định:

“Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể uỷ quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc cơ cầu tổ chức của mình ký thừa tỷ quyền một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dụng được ý quyền. Người được ký thừa uỷ quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức uỷ quyền.”

Căn cứ các quy định nêu trên thì quyết định hành chính về quản lý thuế do Cục Hải quan ban hành alf ban hành theo thẩm quyền. Trường hợp giao ký thừa uỷ quyền thì khi ban hành quyết định cưỡng chế cũng phải giao ký thừa uỷ quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 và đóng dấu của cơ quan, tổ chức uỷ quyền.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TXNK.Tùng (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 5649 /TCHQ-TXNK năm 2023 V/v xử lý vướng mắc thẩm quyềnban hành các quyết định cưỡng chế thuế

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.