ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM VÁN SỢI BẰNG GỖ HOẶC BẰNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU CÓ CHẤT GỖ KHÁC CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-LAI-XI-A

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

940/QD-BCT

Quyết định

Bộ Công Thương

16/04/2019

Đã biết

Trần Tuấn Anh

Sáng/tối:

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 940/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM VÁN SỢI BẰNG GỖ HOẶC BẰNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU CÓ CHẤT GỖ KHÁC CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-LAI-XI-A

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại;

Căn cứ Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng vệ thương mại;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công, thuộc các mã HS sau 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00, 4411.92.00, 4411.93.00, 4411.94.00 có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a (mã vụ việc: AD06) với nội dung chi tiết nêu tại Thông báo kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Trình tự, thủ tục điều tra thực hiện theo quy định pháp luật về phòng vệ thương mại của Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ: NN&PTNT, XD, TC, NG, TTTT;
– Các Thứ trưởng;
– Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
– Tổng cục Hải quan (Cục TXNK, Cục GSQL);
– Các Cục: XNK;
– Các Vụ: AP, KHCN, ĐB, PC;
– Văn phòng BCĐLNHNQT về kinh tế;
– Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam;
– Hiệp hội Cao su Việt Nam;
– Lưu: VT, PVTM (8).

BỘ TRƯỞNG


Trần Tuấn Anh

 

THÔNG BÁO

ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM VÁN SỢI BẰNG GỖ HOẶC BẰNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU CÓ CHẤT GỖ KHÁC CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-LAI-XI-A
(Kèm theo Quyết định số 940/QĐ-BCT ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

1. Thông tin cơ bản

Ngày 23 tháng 10 năm 2018, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM), Bộ Công Thương nhận được Hồ sơ yêu cầu điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác, chưa phủ mặt và chưa gia công1 có các mã HS 4411.12.00, 4411.13.00, 4411.14.00, 4411.92.00, 4411.93.00, 4411.94.00 (“hàng hóa bị điều tra”) có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan (Thái Lan) và Ma-lai-xi-a (Malaysia). Bên yêu cầu trong vụ việc là đại diện của ngành sản xuất trong nước, gồm 04 công ty: (i) Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Dongwha; (ii) Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Kiên Giang; (iii) Công ty Cổ phần Gỗ MDF VRG Quảng Trị; và (iv) Công ty Cổ phần Kim Tín MDF.

Cục PVTM đã có công văn số 963/PVTM-P1 ngày 06 tháng 11 năm 2018 và công văn số 48/PVTM-P1 ngày 16 tháng 01 năm 2019 yêu cầu Bên yêu cầu bổ sung hồ sơ. Ngày 27 tháng 01 năm 2019, Bên yêu cầu đã bổ sung đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Căn cứ khoản 1 Điều 30 Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi tắt là Nghị định 10/2018/NĐ-CP), ngày 01 tháng 02 năm 2019, Cơ quan điều tra có công văn số 105/PVTM-P1 xác nhận hồ sơ đề nghị đã hợp lệ và đầy đủ các nội dung được quy định tại Điều 28 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương, ngày 01 tháng 02 năm 2019, Cơ quan điều tra đã có thư gửi Đại sứ quán Thái Lan và Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị đầy đủ và hợp lệ.

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 623/QĐ-BCT về việc gia hạn thời hạn ra quyết định điều tra vụ việc thêm 30 ngày.

Theo quy định tại Điều 79 Luật Quản lý ngoại thương về căn cứ tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, Cơ quan điều tra xác định rằng:

– Bên yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá đáp ứng yêu cầu về tính đại diện cho ngành sản xuất trong nước; và

– Có bằng chứng rõ ràng về việc hàng hóa nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Cơ quan điều tra đã lấy ý kiến chuyên môn của một số đơn vị như Bộ Xây dựng (Vụ Vật liệu xây dựng, Viện Vật liệu xây dựng), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hiệp hội Cao su Việt Nam về vấn đề sản phẩm và thông tin về ngành sản xuất trong nước.

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương về trình tự, thủ tục điều tra vụ việc phòng vệ thương mại và Điều 79 Luật Quản lý ngoại thương về căn cứ tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra), Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tiến hành điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với hàng hóa bị điều tra có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan và Malaysia (mã vụ việc AD06).

2. Nội dung điều tra

Các nội dung điều tra được thực hiện theo quy định tại Điều 80 Luật Quản lý ngoại thương về nội dung điều tra áp dụng biện pháp CBPG và Điều 32 Nghị định 10/2018/NĐ-CP về quyết định điều tra áp dụng CBPG, cụ thể như sau:

2.1. Hàng hóa bị điều tra

a) Mô tả hàng hóa:

Hàng hóa bị điều tra là một số mặt hàng ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác chưa phủ bề mặt và chưa được gia công tạo hình, được phân loại theo các mã HS như sau:

Mã số

Mô tả hàng hóa

Thuế ưu đãi

ATIGA

Phần IXGỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CÓ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT, BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY

 

 

Chương 44Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ

 

 

4411Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác.

 

 

 – Ván sợi có tỷ trọng trung bình (MDF):

 

 

4411.12.00– – Loại có chiều dày không quá 5 mm

8%

0%

4411.13.00– – Loại có chiều dày trên 5 mm nhưng không quá 9 mm

8%

0%

4411.14.00– – Loại có chiều dày trên 9 mm

8%

0%

 – Loại khác:

 

 

4411.92.00– – Có tỷ trọng trên 0,8 g/cm3

8%

0%

4411.93.00– – Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm3 nhưng không quá 0,8 g/cm3

8%

0%

4411.94.00– – Có tỷ trọng không quá 0,5 g/cm3

8%

0%

b) Xuất xứ của hàng hóa bị điều tra: Thái Lan và Malaysia

2.2. Tóm tắt thông tin về hành vi bán phá giá và thiệt hại

a) Kết quả thẩm định hồ sơ yêu cầu

Căn cứ vào hồ sơ yêu cầu và các nguồn thông tin tự thu thập, theo quy định tại Điều 79 Luật Quản lý ngoại thương, Cơ quan điều tra xét thấy:

(i) Về điều kiện nộp hồ sơ: Sản lượng của Bên yêu cầu và sản lượng của cả Bên yêu cầu và bên ủng hộ vụ việc lần lượt chiếm 69,06% và 84,42% tổng sản lượng hàng hóa tương tự sản xuất trong nước trong nước, do đó được xác định đủ điều kiện được coi là đại diện cho ngành sản xuất trong nước và điều kiện đứng đơn.

(ii) Về hành vi bán phá giá: Bên yêu cầu cung cấp các cơ sở hợp lý để tính toán biên độ bán phá giá của hàng hóa bị điều tra có xuất xứ từ Thái Lan và Malaysia.

(iii) Về thiệt hại: Bên yêu cầu cung cấp được các thông tin hợp lý chứng minh dấu hiệu về thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước, cụ thể như sau:

– Có sự gia tăng tương đối về lượng nhập khẩu hàng hóa đề nghị điều tra từ Thái Lan và Malaysia so với tổng tiêu thụ trong nước và xu hướng, khả năng gia tăng sản phẩm đề nghị điều tra trong thời gian tới;

– Tác động ép giá của hàng nhập khẩu đối với hàng hóa tương tự sản xuất trong nước;

– Có dấu hiệu cho thấy sự suy giảm/dấu hiệu tiêu cực trong một số chỉ số của ngành sản xuất trong nước như: tốc độ tăng trưởng bán hàng; lợi nhuận; tỷ suất lợi nhuận; tiền lương; công suất thực tế; tồn kho.

Bên cạnh các chỉ số như trên, một số yếu tố đe dọa gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước đã bắt đầu xuất hiện như: một số nhà máy nhỏ phải thu hẹp sản xuất hoặc chấm dứt hoạt động, khả năng sản xuất dư thừa của các nước xuất khẩu bị điều tra đang gia tăng.

(iv) Về mối quan hệ nhân quả: Hồ sơ của Bên yêu cầu chứng minh có tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hàng hóa nhập khẩu bán phá giá và thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.

Do đó, Cơ quan điều tra xác định Hồ sơ của Bên yêu cầu đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật chống bán phá giá và kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định tiến hành khởi xướng điều tra.

b) Thời kỳ điều tra (POI):2

– Thời kỳ điều tra xác định hành vi bán phá giá: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

– Thời kỳ điều tra xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước:

Năm 1: từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015;

Năm 2: từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016;

Năm 3: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017;

Năm 4: từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.

c) Đề xuất về mức thuế của Bên yêu cầu:3

Bên yêu cầu đề nghị áp dụng thuế CBPG đối với hàng hóa bị điều tra ở mức 50,6% đối với hàng hóa có xuất từ Thái Lan và 18,59% đối với hàng hóa có xuất từ Malaysia.

3. Trình tự, thủ tục điều tra

3.1. Đăng ký bên liên quan

a) Căn cứ Điều 5 Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Thông tư 06/2018/TT-BCT), tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 74 Luật Quản lý ngoại thương có thể đăng ký làm bên liên quan trong vụ việc với Cơ quan điều tra để tiếp cận thông tin lưu hành công khai trong quá trình điều tra, gửi các ý kiến bình luận, thông tin và bằng chứng liên quan đến nội dung điều tra được nêu tại Thông báo này.

b) Tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan ban hành tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư 06/2018/TT-BCT và gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ được nêu tại Thông báo này trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày ban hành quyết định điều tra bằng cách gửi công văn chính thức kèm theo Đơn đăng ký bên liên quan theo một trong hai phương thức sau: (i) bưu điện hoặc (ii) thư điện tử.

c) Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Cơ quan điều tra khuyến nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan để thực hiện quyền tiếp cận thông tin, cung cấp thông tin và bày tỏ quan điểm trong quá trình điều tra của vụ việc.

3.2. Bản câu hỏi điều tra

Căn cứ Điều 35 Nghị định 10/2018/NĐ-CP:

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày có quyết định điều tra, Cơ quan điều tra gửi bản câu hỏi điều tra cho các đối tượng sau đây:

– Bên nộp hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG;

– Các nhà sản xuất trong nước khác;

– Bên bị đề nghị điều tra áp dụng biện pháp CBPG;

– Các nhà nhập khẩu hàng hóa bị điều tra;

– Cơ quan đại diện ngoại giao của quốc gia nơi xuất xứ của hàng hóa bị điều tra;

– Các bên liên quan khác mà Cơ quan điều tra cho là cần thiết.

3.3. Chọn mẫu điều tra

Trong trường hợp số lượng các nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài, nhà nhập khẩu và nhà sản xuất trong nước quá lớn hoặc chủng loại hàng hóa bị yêu cầu áp dụng biện pháp CBPG quá lớn, Cơ quan điều tra có thể giới hạn phạm vi điều tra. Việc giới hạn phạm vi điều tra được thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

3.4. Tiếng nói và chữ viết

a) Tiếng nói và chữ viết dùng trong quá trình điều tra là tiếng Việt. Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết của dân tộc mình, trong trường hợp này phải có biên dịch và phiên dịch.

b) Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

3.5. Bảo mật thông tin

Cơ quan điều tra thực hiện việc bảo mật thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 75 Luật Quản lý ngoại thương và Điều 11 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

3.6. Hợp tác trong quá trình điều tra

Căn cứ Điều 10 Nghị định 10/2018/NĐ-CP:

a) Bất kỳ bên liên quan nào từ chối tham gia vụ việc hoặc không cung cấp chứng cứ cần thiết hoặc gây cản trở đáng kể tới việc hoàn thành việc điều tra thì kết luận điều tra đối với bên liên quan đó sẽ dựa trên các cơ sở thông tin sẵn có.

b) Bất kỳ bên liên quan nào cung cấp các chứng cứ không chính xác hoặc gây nhầm lẫn thì các chứng cứ đó sẽ không được xem xét và kết luận điều tra đối với bên liên quan đó sẽ dựa trên cơ sở các thông tin sẵn có.

c) Các bên liên quan không hợp tác sẽ không được xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại theo quy định tại Điều 7 của Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

d) Cơ quan điều tra khuyến nghị các bên liên quan tham gia hợp tác đầy đủ trong quá trình vụ việc để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

4. Các biện pháp tạm thời

4.1. Quản lý nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra

Kể từ khi có quyết định điều tra cho đến khi kết thúc quá trình điều tra áp dụng biện pháp CBPG, Cơ quan điều tra có thể thực hiện chế độ yêu cầu khai báo nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra áp dụng biện pháp CBPG để phục vụ công tác điều tra. Việc khai báo nhập khẩu không hạn chế về số lượng, khối lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu.

Trình tự thủ tục thực hiện quản lý nhập khẩu đối với hàng hóa bị điều tra được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 10/2018/NĐ-CP và Đơn khai báo tại Phụ lục 2 Thông tư 06/2018/TT-BCT. Bộ Công Thương sẽ có thông báo chi tiết trong trường hợp áp dụng biện pháp này.

4.2. Áp dụng thuế CBPG tạm thời

Căn cứ kết luận điều tra sơ bộ, Cơ quan điều tra có thể kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế CBPG tạm thời theo quy định tại Điều 81 Luật Quản lý ngoại thươngvà Điều 37 Nghị định 10/2018/NĐ-CP. Mức thuế CBPG tạm thời không được vượt quá biên độ bán phá giá trong kết luận điều tra sơ bộ.

5. Tham vấn

Các bên liên quan có quyền yêu cầu tham vấn riêng với Cơ quan điều tra theo quy định tại Điều 13 Nghị định 10/2018/NĐ-CP với điều kiện việc tham vấn này không ảnh hưởng tới thời hạn điều tra vụ việc.

Trước khi kết thúc điều tra, Cơ quan điều tra tổ chức phiên tham vấn công khai với các bên liên quan. Cơ quan điều tra có trách nhiệm thông báo về việc tổ chức tham vấn cho các bên liên quan chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày tổ chức tham vấn. Việc tổ chức phiên tham vấn công khai được thực hiện theo thủ tục quy định tại Điều 13 Nghị định 10/2018/NĐ-CP.

6. Áp dụng thuế CBPG có hiệu lực trở về trước

a) Trong trường hợp kết luận cuối cùng của Cơ quan điều tra xác định có thiệt hại đáng kể hoặc có đe dọa gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể quyết định áp dụng thuế CBPG có hiệu lực trở về trước;

b) Thuế CBPG được áp dụng có hiệu lực trở về trước đối với hàng hóa nhập khẩu trong thời hạn chín mươi (90) ngày trước khi áp dụng thuế CBPG tạm thời nếu hàng hóa nhập khẩu được xác định bị bán phá giá; khối lượng hoặc số lượng hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam tăng nhanh đột biến trong giai đoạn từ khi tiến hành điều tra đến khi áp dụng thuế CBPG tạm thời và gây ra thiệt hại khó có khả năng khắc phục cho ngành sản xuất trong nước.

7. Thông tin liên hệ

Cục Phòng vệ thương mại – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84(24)73037898

Thư điện tử:

– giaovq@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra Vũ Quỳnh Giao)

– trangntph@moit.gov.vn (Cán bộ điều tra Nguyễn Thị Phượng Trang)

Quyết định và Thông báo về việc điều tra có thể truy cập và tải xuống tại trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương: www.moit.gov.vnhoặc Cục Phòng vệ thương mại: www.trav.gov.vn hoặc www.pvtm.gov.vn.


1 Cơ quan điều tra xác định phạm vi sản phẩm cho phù hợp với mô tả mã HS theo Biểu thuế hải quan. Việc xác định phạm vi hàng hóa bị áp dụng biện pháp CBPG chính xác (nếu có) sẽ được làm rõ trong quá trình điều tra chính thức vụ việc.

2 Đây là thời kỳ Cơ quan điều tra thu thập các thông tin, số liệu để xác định sự tồn tại của hành vi bán phá giá, sự tồn tại của thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại hoặc sự ngăn cản một cách đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và thiệt hại nêu trên.

3 Mức thuế này là cáo buộc của Bên yêu cầu, không phải là kết luận của Cơ quan điều tra.

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM VÁN SỢI BẰNG GỖ HOẶC BẰNG CÁC LOẠI VẬT LIỆU CÓ CHẤT GỖ KHÁC CÓ XUẤT XỨ TỪ VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-LAI-XI-A

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email