Công văn số 5464/TCHQ-TXNK ngày 19/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc rà soát phân loại mặt hàng TỦ ĐÔNG và TỦ BẢO QUẢN, TRƯNG BÀY.

Thuộc tính văn bản

Số VB:5464/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng cục hải quan
Ngày VB:19/09/2018
Hiệu lực:19/09/2018
Người ký:Trịnh Mạc linh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5464/TCHQ-TXNK do Tổng cục hải quan ban hành ngày 19/09/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5464/TCHQ-TXNK
V/v rà soát phân loại mặt hàng nhóm 84.18

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
– Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến việc soát phân loại mặt hàng nhóm 84.18, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5453/CHQ-TXNK ngày 17/08/2017 yêu cầu Cục Hải quan TP. Hi phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo. Trên cơ sở hồ sơ, các tài liệu về mặt hàng và nội dung báo cáo của các đơn vị tại công văn số 2852/HQHCM-TXNK ngày 12/09/2017 và số 10971/HQHP-TXNK ngày 29/08/2017, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Trường hợp mặt hàng có tên khai báo “Tủ đông đứng 4 cánh loại dùng trong công nghiệp hiệu Berjaya model: BS 4DUF/C dung tích 1103 lít điện áp 230V/1P/50HZ mới 100% môi chất làm lạnh R404a” nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10108770502/A11 ngày 20/10/2016 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I- Cục Hải quan TP. Hải Phòng xác định có đặc điểm: có khả năng làm lạnh ở nhiệt độ -10 độ C đến -18 độ C, không có ngăn thực phẩm tươi, không dùng để trưng bày thì phù hợp thuộc mã số 8418.69.90.

2. Trường hợp mặt hàng có tên khai báo “Tủ trưng bày bánh GBR-60-R-W, hàng mới 100%” nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan số 10091523272/A11 ngày 22/06/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định có đặc điểm: là tủ dạng quầy có kính, dùng để bảo quản và trưng bày, có dung tích 168 lít, có lắp thiết bị làm lạnh, không phù hợp dùng trong gia đình hay dùng trong y tế thì phù hợp thuộc mã số 8418.50.99.

Đ việc phân loại mã số mặt hàng đúng quy định, đề nghị các đơn vị chỉ đạo kiểm tra, rà soát để xử lý việc khai sai mã số, ấn định thuế (nếu có) theo quy định đối với 02 trường hợp nêu trên và báo cáo kết quả xử lý về Tng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 01/10/2018.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn 
Cẩn (để b/cáo);
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Văn phòng (để biết);
– Lưu: VT, TXNK (My – 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email