Công văn 2285/TCHQ-GSQLnăm 2022 V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Thuộc tính văn bản

Số VB:2285/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:13/06/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nguyễn Bắc Hải
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2285/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/06/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2285/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường công tác quản lý xe ô tô nhập khẩu/tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tiếp theo công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021, công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/08/2021, công văn số 3229/TCHQ-TXNK ngày 25/06/2021, công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022 và công văn số 1949/TCHQ-GSQL ngày 30/05/2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Không thực hiện việc sao gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 470/TCHQ-GSQL dẫn trên.

2. Khi kiểm tra, xác minh hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu, nếu có nghi vấn phức tạp liên quan đến phía nước ngoài thì báo cáo và sao gửi hồ sơ về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát Quản lý về Hải quan) để xác minh.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Mai Xuân Thành;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email