Công văn 2374/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2374/TCHQ-GSQL
V/v Cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính tại Thông báo số 322/TB-BTC ngày 26/5/2022 về việc tăng cường quản lý hải quan, quản lý thuế đối với xe ô tô, xe gắn máy nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại, theo đề nghị của Tổng cục Thuế tại công văn số 1837/TCT-TTKT ngày 27/5/2022, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính theo các hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 10917/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2015, công văn số 3978/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021, công văn số 470/TCHQ-GSQL ngày 15/02/2022, công văn số 1949/TCHQ-GSQL ngày 30/5/2022 cho các Cục Thuế địa phương để phục vụ công tác rà soát, tính thuế, thu thuế của các tổ chức, cá nhân này theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi làm thủ tục nhập khẩu, tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy không nhằm mục đích thương mại theo quy định tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính khi hoàn thành thủ tục hải quan thì cung cấp thông tin: số, ngày tờ khai nhập khẩu đã thông quan; tên, mã số thuế người nhập khẩu cho Cục Thuế địa phương và Tổng cục Thuế để làm cơ sở cho Cục Thuế địa phương thực hiện tra cứu thông tin chi tiết tờ khai hải quan nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy trên cơ sở dữ liệu điện tử mà cơ quan hải quan đã cung cấp theo Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan hải quan và cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23/11/2017 của Bộ Tài chính và để cơ quan Thuế triển khai kịp thời các biện pháp quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận