Công văn 4705/TCHQ-GSQL năm 2021 Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thuộc tính văn bản

Số VB:4705/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:04/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4705/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 04/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4705/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 969/HQĐL-NV đề ngày 21/9/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đến Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA và C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA:

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra, xác định mã số REX khai báo là có giá trị hiệu lực thì việc khai báo từ “EC” thấy cho “EU/European Union” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Vướng mắc C/O mẫu E nêu tại điểm 2 công văn 969/HQĐL-NV:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính, trường hợp tra cứu C/O trên trang thông tin điện tử có tồn tại của C/O mẫu E thì cơ quan hải quan chấp nhận bản chụp/bản scan C/O mẫu E và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 và công văn số 4416/TCHQ- GSQL ngày 14/9/2021 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email