Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4705/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk.

Trả lời công văn số 969/HQĐL-NV đề ngày 21/9/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk nêu vướng mắc liên quan đến Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA và C/O mẫu E, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA:

Trường hợp cơ quan hải quan kiểm tra, xác định mã số REX khai báo là có giá trị hiệu lực thì việc khai báo từ “EC” thấy cho “EU/European Union” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Vướng mắc C/O mẫu E nêu tại điểm 2 công văn 969/HQĐL-NV:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính, trường hợp tra cứu C/O trên trang thông tin điện tử có tồn tại của C/O mẫu E thì cơ quan hải quan chấp nhận bản chụp/bản scan C/O mẫu E và không yêu cầu doanh nghiệp nộp bản chính tại thời điểm làm thủ tục hải quan. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo hướng dẫn tại các công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 và công văn số 4416/TCHQ- GSQL ngày 14/9/2021 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Công văn 4705/TCHQ-GSQL năm 2021 Vướng mắc chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4705/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

04/10/2021

Đã biết

Đào Duy Tám

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 4705/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 04/10/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận