Công văn 3261/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3261/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

08/08/2022

Đã biết

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3261/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương
Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại (PVTM) đối với một số sản phẩm đường mía. Để thực hiện thống nhất trong toàn ngành Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía;

Căn cứ các quy định nêu trên việc áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với mặt hàng đường mía thuộc các mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 quy định tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định 1514/QĐ-BCT (trừ trường hợp không áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 Thông báo này) trên cơ sở mức thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp được quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

2. Thời hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM

Biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM đối với một số sản phẩm đường mía được áp dụng kể từ ngày 08/8/2022 đến hết ngày 15/6/2026 (trừ trường hợp thay đổi, gia hạn theo quyết định khác của Bộ Công Thương) theo quy định tại mục 5 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

3. Khai báo trên Tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM khai báo thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp theo hướng dẫn tại bảng mã thuế chống bán phá giá dùng trong VNACCS đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn với mức thuế là tổng mức thuế của thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp quy định điểm 3.1 mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT.

Trường hợp mặt hàng nhập khẩu quy định tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT được sản xuất bởi một trong các công ty không phải áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp PVTM theo quy định tại điểm 3.2 mục 3 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT thì cơ quan hải quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai báo trên tờ khai hải quan nhập khẩu chỉ tiêu 1.95 Mã miễn/giảm/không chịu thuế và thu khác theo bảng mã đối tượng không chịu thuế chống bán phá giá (GK) đã được đăng tải trên website: https://www.customs.gov.vn.

Sau khi tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan, công chức xử lý thực hiện các bước đã hướng dẫn tại điểm 2.1 mục 2 công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2021 của Tổng cục Hải quan.

4. Thu nộp thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp

Các Cục Hải quan, tỉnh thành phố thực hiện các bước đã hướng dẫn tại điểm 3.1 mục 3 công văn số 993/TCHQ-TXNK ngày 03/3/2021 của Tổng cục Hải quan.

5. Kiểm tra Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (CTCNXX), giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất:

Công chức hải quan kiểm tra CTCNXX theo các bước kiểm tra nêu tại mục 4 của Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT, trong đó lưu ý tại bước 2 như sau:

– Nếu CTCNXX thể hiện tiêu chí xuất xứ không phải xuất xứ thuần túy (như khai báo tiêu chí PE, RVC, CTC,..) thì hàng hóa bị áp dụng biện pháp chống lẩn tránh theo Quyết định số 1514/QĐ-BTC .

– Nếu CTCNXX thể hiện tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) thì kiểm tra tên của nhà sản xuất trên Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất. Trường hợp tên nhà sản xuất trùng với tên của một trong các công ty được nêu tại điểm 3.2 mục 3 của Thông báo kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-BCT, công chức hải quan kiểm tra các thông tin trên trên Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất để đảm bảo phù hợp với thông tin hồ sơ hải quan của lô hàng nhập khẩu. (mẫu Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất được đính kèm công văn số 578/PVTM-P1 ngày 03/8/2022 của Cục Phòng vệ thương mại)

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

(Gửi kèm Quyết định số 1514/QĐ-BCT ngày 01/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, công văn số 578/PVTM-P1 ngày 03/8/2022 của Cục Phòng vệ thương mại, công văn số 993/TCHQ-XTNK ngày 03/3/2021 của Tổng cục Hải quan).


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (Cục PVTM) (để ph/h);
– Cục CNTT, Cục GSQL, Cục QLRR (để biết);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3261/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thực hiện Quyết định 1514/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email