Công văn 1550/GSQL-GQ1 năm 2021 V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý TTBYT

Thuộc tính văn bản

Số VB:1550/GSQL-GQ1
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:06/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 1550/GSQL-GQ1 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 06/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1550/GSQL-GQ1
V/v hiệu lực giấy phép trên cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý TTBYT
Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 5645/BYT-TB-CT ngày 15/7/2021 của Bộ Y tế về việc hiệu lực giấy phép trên Cổng dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ thì: “Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử của cơ quan có thẩm quyền có giá trị pháp lý như kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản giấy”. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các chứng từ chuyên ngành đối với trang thiết bị y tế đã được Bộ Y tế cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, Cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết bị y tế theo hướng dẫn tại công văn số 5645/BYT-TB-CT của Bộ Y tế để giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, không yêu cầu doanh nghiệp xuất trình bản giấy.

Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì đề nghị đơn vị có văn bản báo cáo (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TK Hải quan;
– Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế;
– Lưu: VT, GQ1 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email