Sáng/tối:

BỘ CÔNG THƯƠNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 27/2018/TT-BCT

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG TƯ

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy

phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

 

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.

 

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên và Điều 3 Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

 

Điều 2. Thủ tục nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên được thực hiện tại cơ quan hải quan theo các quy định hiện hành.

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2018./.

 

 Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, 
Cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Văn phòng
: Chính phủ, Chủ tịch nướcQuốc hội;
– Văn phòng Tổng Bí thư

– Viện Kiểm sát NDTC; Tòa án NDTC;
– Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Kiểm toán Nhà nước; Tổng cục Hải quan;

 Lãnh đạo Bộ (06);
– 
Công báo;
– Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, BCT;
– Sở Công Thương
 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG

Thông tư 27/2018/TT-BCT Bãi bỏ cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy từ 175 cm3 trở lên

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

27/2018/TT-BCT

Thông tư

Bộ Công Thương

19/09/2018

05/11/2018

Trần Tuấn Anh

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Thay thế Thông tư 06/2007/TT-BTM; sửa đổi Thông tư 10/2011/TT-BCT

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Thông tư Số: 27/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành ngày 19/09/2018.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận