Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

04/2018/TT-BTTTT

Thông tư

Bộ Thông Tin Truyền Thông

08/05/2018

01/07/2018

Trương Minh Tuấn

Sáng/tối:

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 04/2018/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG TƯ

Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (sau đây gọi tắt là Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 tại Việt Nam.

Điều 3. Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hình thức quản lý được quy định như sau:

a) “Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục I của Thông tư này.

b) “Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy” được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ soát xét, sửa đổi, bổ sung Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phù hợp với chính sách quản lý của Nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

1. Việc quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng.

2. Trong trường hợp có quy chuẩn kỹ thuật mới sửa đổi, bổ sung, thay thế quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quy định tại Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật mới. Trong trường hợp có tiêu chuẩn mới sửa đổi, bổ sung, thay thế tiêu chuẩn quy định tại Danh Mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thì áp dụng tiêu chuẩn mới theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định tại quy chuẩn kỹ thuật và tại Thông tư này về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thì thực hiện theo Thông tư này.

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 và thay thế cho Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Các sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận hợp quy trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục áp dụng Thông tư số 42/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh Mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông cho đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận hợp quy.

3. Trong quá trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn và việc đo kiểm, thử nghiệm, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phản ánh kịp thời những vấn đề vướng mắc và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Khoa học và Công nghệ).

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (đ b/c);
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở TTTT các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
– Cục Kiểm tr
văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
– Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trư
ng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ;
– Lưu: VT, 
KHCN (250).

BỘ TRƯỞNG

Trương Minh Tuấn

PHỤ LỤC I

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông

bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

1Thiết bị đầu cuối
1.1Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECTQCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT
QCVN 113:2017/BTTT (*)
1.2Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng
Thiết bị đầu cuối thông tin di động GSMQCVN 12:2015/BTTTT
QCVN 86:2015/BTTTT (*)
Thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDDQCVN 15:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị đầu cuối thông tin di động E-UTRA FDDQCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
2Thiết bị vô tuyến điện
2.1Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong Khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên
2.1.1Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện dùng trong các nghiệp vụ thông tin vô tuyến cố định hoặc di động mặt đất
Thiết bị trạm gốc thông tin di động GSMQCVN 41:2016/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)
Thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDDCho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz:

QCVN 16:2010/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)

Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz:

QC VN 47:2015/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)

Thiết bị trạm gốc thông tin di động E-UTRA FDDQCVN 110:2017/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tựQCVN 37:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho truyền số liệu (và thoại)QCVN 42:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten rời dùng cho thoại tương tựQCVN 43:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến lưu động mặt đất có ăng ten liền dùng cho truyền dữ liệu (và thoại)QCVN 44:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập TDMAQCVN 45:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FDMAQCVN 46:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập DS-CDMAQCVN 48:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị vô tuyến Điểm – Đa điểm dải tần dưới 1 GHz sử dụng truy nhập FH-CDMAQCVN 49:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
Thiết bị lặp thông tin di động GSMQCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)
Thiết bị lặp thông tin di động W-CDMA FDDCho thiết bị hoạt động tại băng tần 2100 MHz:

QCVN 66:2013/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)

Cho thiết bị hoạt động tại băng tần 900 MHz:

QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)

Thiết bị lặp thông tin di động E-UTRA FDDQC VN 111:2017/BTTTT
QCVN 103:2016/BTTTT (*)
2.1.2Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho truyền hình quảng bá
Máy phát hình kỹ thuật số DVB-T2QCVN 77:2013/BTTTT
2.1.3Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát thanh quảng bá
Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật Điều biên (AM)QCVN 29:2011/BTTTT
Thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật Điều tần (FM)QCVN 30:2011/BTTTT
Thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật Điều tần (FM) băng tần từ 54 MHz đến 68 MHzQCVN 70:2013/BTTTT
2.1.4Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải (kể cả các thiết bị trợ giúp, thiết bị vệ tinh)
Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên sôngQCVN 51:2011/BTTTT
Thiết bị điện thoại VHF sử dụng cho nghiệp vụ lưu động hàng hảiQCVN 52:2011/BTTTT
Thiết bị điện thoại vô tuyến MF và HFQCVN 59:2011/BTTTT
Thiết bị điện thoại vô tuyến UHFQCVN 61:2011/BTTTT
2.1.5Thiết bị vô tuyến nghiệp dưQCVN 56:2011/BTTTT
2.2Thiết bị Ra đa (kể cả thiết bị Ra đa dùng cho nghiệp vụ di động hàng hải, nghiệp vụ di động hàng không)QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)
2.3Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn (**)
2.3.1Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho Mục đích chungCho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 25 MHz:

QCVN 55:2011/BTTTT
QCVN 96:2015/BTTTT (*)

Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 25 MHz – 1 GHz:

QCVN 73:2013/BTTTT
QCVN 96:2015/BTTTT (*)

Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 1 GHz – 40 GHz:

QCVN 74:2013/BTTTT
QCVN 96:2015/BTTTT (*)

2.3.2Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật Điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHzCho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW đến 100 mW:

QCVN 54:2011/BTTTT
QCVN 112:2017/BTTTT (*)

Cho thiết bị có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương lớn hơn 100 mW:

QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 112:2017/BTTTT (*)

2.3.3Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHzQC.VN 65:2013/BTTTT
QCVN 112:2017/BTTTT (*)
2.3.4Thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHzQCVN 95:2015/BTTTT
QCVN 96:2015/BTTTT (*)
2.3.5Thiết bị thông tin băng siêu rộng (UWB)QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 94:2015/BTTTT (*)
2.3.6Thiết bị truy nhập vô tuyến tốc độ cao băng tần 60 GHzQCVN 88:2015/BTTTT
QCVN 112:2017/BTTTT (*)
2.3.7Thiết bị truyền hình ảnh số không dâyQCVN 92:2015/BTTTT
QCVN 93:2015/BTTTT (*)
2.3.8Thiết bị âm thanh không dây dải tần 25 MHz đến 2000 MHzQCVN 91:2015/BTTTT
2.3.9Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác (***)Cho thiết bị hoạt động tại dải tần 9 kHz – 40 GHz:

QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 96:2015/BTTTT (*)

Cho thiết bị hoạt động tại dải tần trên 40 GHz:

QCVN 18:2014/BTTTT (*)

2.4Thiết bị truyền dẫn vi ba số
2.4.1Thiết bị vi ba sốCho thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz:

QCVN 53 2017/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)

Cho thiết bị vi ba số không phải là thiết bị vi ba số điểm – điểm dải tần từ 1,4 GHz đến 55 GHz:

QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT (*)

Ghi chú: Việc thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục I đối với một số trường hợp cụ thể quy định như sau:

(*) Đối với quy chuẩn này, thiết bị không phải thực hiện chứng nhận hợp quy mà chỉ thực hiện công bố hợp quy như thiết bị thuộc Danh Mục nêu tại Phụ lục II của Thông tư này.

(**) Chỉ thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy khi thiết bị phù hợp về băng tần và Điều kiện kỹ thuật, khai thác được quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh Mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, Điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo.

(***) Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn khác là thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi Điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại Mục 2.3 của Danh Mục tại Phụ lục I của Thông tư này.

PHỤ LỤC II

Danh Mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin

và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng

1Thiết bị công nghệ thông tin
1.1Máy tính cá nhân để bàn (Desktop computer)TCVN 7189:2009
1.2Máy tính chủ (Server)TCVN 7189:2009
1.3Máy tính xách tay (Laptop and portable computer)TCVN 7189:2009
1.4Máy tính bảng (Tablet)TCVN 7189:2009
1.5Thiết bị định tuyến (Router)TCVN 7189:2009
1.6Thiết bị chuyển mạch (Switch)TCVN 7189:2009
1.7Thiết bị cổng (Gateway)TCVN 7189:2009
1.8Thiết bị tường lửa (Fire wall)TCVN 7189:2009
2Thiết bị phát thanh, truyền hình
2.1Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình vệ tinh (trừ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2)TCVN 7600:2010
2.2Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số vệ tinh DVB-S/S2QCVN 80:2014/BTTTT
2.3Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình cáp sử dụng kỹ thuật sốTCVN 8666:2011
2.4Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình (Set Top Box) trong mạng truyền hình IPTVTCVN 7189:2009
2.5Thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (Set Top Box DVB-T2)QCVN 63:2012/BTTTT
2.6Máy thu hình có tích hợp chức năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất DVB-T2 (iDTV)QCVN 63:2012/BTTTT
2.7Thiết bị khuếch đại trong hệ thống phân phối truyền hình cápQCVN 72:2013/BTTTT
3Thiết bị đầu cuối
3.1Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao)QCVN 10:2010/BTTTT
QCVN 22:2010/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
3.2Thiết bị đầu cuối XDSL (trừ thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+)QCVN 22:2010/BTTTT
TCVN 7189:2009
3.3Thiết bị đầu cuối ADSL2 và ADSL2+QCVN 98:2015:BTTTT
4Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong Khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên
4.1Thiết bị vô tuyến Điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHzQCVN 23:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.2Thiết bị vô tuyến Điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHzQCVN 25:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.3Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ thấp dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tảiQCVN 75:2013/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.4Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ cao dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tảiQCVN 76:2013/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.5Thiết bị truyền dẫn dữ liệu tốc độ trung bình dải tần 5,8 GHz ứng dụng trong lĩnh vực giao thông vận tảiQCVN 99:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.6Thiết bị trung kế vô tuyến điện mặt đất (TETRA)QC VN 47:2015/BTTTT
QCVN 100:2015/BTTTT
4.7Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho phát chuẩn (tần số, thời gian)QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.8Thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho ngành dầu khí)QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.9Thiết bị vô tuyến dẫn đườngQCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.10Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần CQCVN 38:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.11Thiết bị VSAT hoạt động trong băng tần KuQCVN 39:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.12Trạm đầu cuối di động mặt đất của hệ thống thông tin di động toàn cầu qua vệ tinh phi địa tĩnh trong băng tần 1 – 3 GHzQCVN 40:2011/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.13Thiết bị trạm mặt đất di động hoạt động trong băng tần Ku.QCVN 116:2017/BTTTT
4.14Máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hảiQCVN 97:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.15Thiết bị thu phát vô tuyến VHP của trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSSQCVN 24:2011/BTTTT
4.16Thiết bị điện thoại VHP hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạnQCVN 26:2011/BTTTT
4.17Thiết bị Inmarsat-C sử dụng trên tàu biểnQCVN 28:2011/BTTTT
4.18Thiết bị điện thoại VHF sử dụng trên tàu cứu nạnQCVN 50:2011/BTTTT
4.19Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHzQCVN 57:2011/BTTTT
4.20Phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHzQCVN 108:2016/BTTTT
4.21Thiết bị gọi chọn số DSCQCVN 58:2011/BTTTT
4.22Bộ phát đáp Ra đa tìm kiếm và cứu nạnQCVN 60:2011/BTTTT
4.23Thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hảiQCVN 62:2011/BTTTT
4.24Thiết bị Inmarsat F77 sử dụng trên tàu biểnQCVN 67:2013/BTTTT
4.25Thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biểnQCVN 68:2013/BTTTT
4.26Thiết bị nhận dạng tự động phát báo tìm kiếm cứu nạnQCVN 107:2016/BTTTT
4.27Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng Điều chế AMQCVN 105:2016/BTTTT
QCVN 106:2016/BTTTT
4.28Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đấtQCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 106:2016/BTTTT
4.29Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng khôngQCVN 104:2016/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
4.30Thiết bị khác (*)QCVN 47:2015/BTTTT
QCVN 18:2014/BTTTT
5Pin Lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảngQCVN 101:2016/BTTTT

Ghi chú:

Việc thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phụ lục II đối với một số trường hợp cụ thể quy định như sau:

(*) Thiết bị khác là thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần nằm trong Khoảng 9 kHz đến 400 GHz và có công suất phát từ 60 mW trở lên không được liệt kê, hoặc đã được liệt kê nhưng không thuộc phạm vi Điều chỉnh của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng tương ứng tại Mục 2.1 của Danh Mục tại Phụ lục I và Mục 4 của Danh Mục tại Phụ lục II của Thông tư này.

(**) Chỉ bắt buộc phải công bố hợp quy đối với yêu cầu về đặc tính an toàn quy định tại Điều 2.6 của QCVN 101:2016/BTTTT.

 

Bộ TTTT, thông tư

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

42/2016/TT-BTTTT

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.