Công văn số 3498/TCHQ-GSQL năm 2021 v/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3498/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/07/2021

Đã biết

Trần Đức Hùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3498/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ảnh, vướng mắc của các đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container theo quy định tại Quyết định 3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/20120 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Giao Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan truy cập Website của Tổng cục Hải quan để tra cứu lô hàng khai báo có thuộc đối tượng soi chiếu hay không. Trường hợp lô hàng thuộc đối tượng soi chiếu, yêu cầu người khai hải quan xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan kiểm tra theo quy định hiện hành.

2. Một số vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai Quyết định 3272/QĐ-TCHQ , Tổng cục Hải quan tổng hợp và hướng dẫn xử lý tại Phụ lục I (đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Tổng cục;
– Cục QLRR;
– Cục CNTT&TKHQ;
– Cục ĐTCBL;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

PHỤ LỤC I

NỘI DUNG VƯỚNG MẮC VÀ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ
(Kèm theo công văn số 3498/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2021 của Tổng cục Hải quan)

STTNội dung vướng mắcHướng dẫn xử lý
1Quyết định 3272/QĐ-TCHQ chưa hướng dẫn trường hợp thực hiện soi chiếu đối với hàng hóa xuất khẩu chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát, đã tập kết tại cửa khẩu xuất có hoặc không có máy soi di động.Các đơn vị thực hiện trình tự điều phối, xử lý soi chiếu đối với trường hợp trên theo các bước như sau:Bước 1: Cục QLRR tiếp nhận thông tin từ các đơn vị lựa chọn soi chiếu và chỉ đạo, điều phối việc soi chiếu tại địa điểm soi chiếu phù hợp theo hướng tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp xuất khẩu (việc này đã được quy định trong QĐ 3272/QĐ-TCHQ);Bước 2: Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai tiếp nhận thông tin từ Cục QLRR và thông báo địa điểm soi chiếu tới DN thông qua hệ thống VNACCS/VCIS (Bổ sung so với QĐ 3272/QĐ-TCHQ);Bước 3: Chi cục HQ nơi lưu giữ hàng hóa cập nhật thông tin danh sách Container soi chiếu trên Hệ thống V5, gửi thông tin container soi chiếu tới DNKD kho, bãi, cảng thông qua hệ thống VASSCM. Trường hợp hệ thống gặp sự cố thì thực hiện theo hình thức thủ công (Bổ sung so với QĐ 3272/QĐ-TCHQ);Bước 4: Đội Kiểm soát hải quan tại địa điểm soi chiếu tiếp nhận thông tin từ Cục QLRR và thực hiện soi chiếu, cập nhật kết quả, hình ảnh soi chiếu vào Hệ thống V5. Trường hợp hệ thống gặp sự cố thì gửi kết quả soi chiếu đến các đơn vị liên quan (Bổ sung so với QĐ 3272/QĐ-TCHQ);Bước 5: Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai truy cập Hệ thống V5 để tiếp nhận kết quả soi chiếu (hoặc tiếp nhận kết quả soi chiếu từ Đội KSHQ trong trường hợp hệ thống gặp sự cố) và thực hiện tiếp các thủ tục theo quy định (Bổ sung so với QĐ 3272/QĐ-TCHQ).
2Quyết định số 3272/QĐ-GSQL chưa quy định mẫu ghi kết quả soi chiếu đối với hàng xuất khẩu và sử dụng mẫu ghi kết quả soi chiếu hàng nhập khẩu chưa thống nhất.Để thống nhất thực hiện, Đội Kiểm soát hải quan ghi nhận kết quả soi chiếu đối với lô hàng đã đăng ký tờ khai theo mẫu số 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V (ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC , được sửa đổi bằng Thông tư số 39/2018/TT-BTC).
3Tại Quyết định 3272/QĐ-TCHQ quy định: Sau khi soi chiếu lô hàng đã đăng ký tờ khai tại địa điểm soi chiếu tập trung Đội Kiểm soát HQ có trách nhiệm giám sát lô hàng đến khi lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát. Tuy nhiên, Địa điểm máy soi tập trung tại đơn vị không đủ năng lực lưu giữ toàn bộ hàng hóa đã mở tờ khai cho đến khi lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát do nhiều lô hàng chủ hàng chưa lấy hàng ngay.Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện giám sát tại địa điểm máy soi tập trung đến khi lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát theo đúng quy định.Trong trường hợp trong ngày mà lô hàng chưa thông quan/ giải phóng hàng/ đưa về bảo quản hoặc trường hợp kết quả soi chiếu có nghi vấn và Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra thực tế tại cảng, thì Đội Kiểm soát Hải quan bàn giao lại container đã soi chiếu quay lại cảng lưu giữ ban đầu.
4Trường hợp lô hàng chưa đăng ký tờ khai sau khi soi chiếu có nghi vấn, sau đó tờ khai được đăng ký tại Chi cục Hải quan không thuộc Cục Hải quan thực hiện soi chiếu, nhưng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai không đề nghị chuyển container đến địa điểm kiểm tra.Trường hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai không đề nghị chuyển container nghi vấn đến địa điểm kiểm tra của Chi cục, yêu cầu Chi cục HQ nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện thủ tục dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan theo quy định tại Điều 14 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ để kiểm tra thực tế hàng hóa.Chi cục HQ nơi lưu giữ hàng hóa chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa và phải gửi ngay phiếu ghi kết quả kiểm tra cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để thực hiện tiếp thủ tục hải quan theo quy định.
5Trường hợp lô hàng được soi chiếu tại máy soi tập trung, lô hàng đã đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan không thuộc Cục HQ thực hiện soi chiếu;Lô hàng sau đó được đề nghị chuyển về địa điểm kiểm tra của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để kiểm tra thực tế hàng hóa.Việc thực hiện thủ tục bàn giao lô hàng trong trường hợp này chưa được quy định trong Quyết định 3272/TCHQ.Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện các bước bàn giao hàng hóa từ địa điểm soi chiếu hàng hóa tập trung đến địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai theo hình thức vận chuyển kết hợp. Mã địa điểm đặt máy soi đã được cấp theo công văn số 773/GSQL-GQ5 ngày 28/04/2021. Các bước phân quyền và thực hiện được hướng dẫn tại công văn số 281/PTUD đính kèm theo công văn 773/GSQL-GQ5.
6Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp lô hàng chưa đăng ký tờ khai, sau khi soi chiếu có nghi vấn, sau đó lô hàng được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan thực hiện soi chiếu (Ví dụ: Lô hàng soi chiếu tại Đình Vũ có nghi vấn, sau đó mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, ĐTGC, KCX-KCN).– Đối với lô hàng chưa đủ điều kiện qua khu vực giám sát, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai phối hợp Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và hoàn thành thủ tục theo quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ;- Đối với lô hàng đủ điều kiện qua khu vực giám sát nhưng vẫn đang trong địa bàn giám sát hải quan thì Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa phối hợp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện thủ tục dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hải quan theo quy định tại Điều 14 Quyết định 1966/QĐ-TCHQ , Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa kiểm tra thực tế hàng hóa và làm các thủ tục khác theo quy định tại Quyết định 1966/QĐ-TCHQ.
7Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn điểm b khoản 2 Mục I Phần III Quyết định 3272/QĐ-TCHQ đối với trường hợp máy soi nằm trong khu vực kho, bãi, cảng cửa khẩu và lô hàng đã đăng ký tờ khai.Trường hợp kết quả soi chiếu có nghi vấn, yêu cầu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa;Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chỉ đề nghị Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện kiểm hóa hộ trong trường hợp lô hàng là hàng xá, hàng rời và hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất được quy định tại khoản 9 Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bằng Thông tư 39/2018/TT-BTC) cho đến khi có hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan.
8Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn điểm i khoản 10 Phần IV Quyết định 3272/QĐ-TCHQ trong trường hợp đã có danh sách container lựa chọn soi chiếu và lô hàng đã đăng ký tờ khai hải quan nhưng máy soi gặp sự cố không hoạt động.Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt máy soi chỉ đạo Đội Kiểm soát hải quan điều phối hàng hóa cần phải soi chiếu qua máy soi khác; trong trường hợp không thể điều phối thì yêu cầu Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa phối hợp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa đối với container đã lựa chọn soi chiếu.
9Đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn trường hợp địa điểm soi chiếu cách xa Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (ví dụ máy soi tại Đồng Nai cách Chi cục Hải quan Nhơn Trạch trên 30km).Cục QLRR điều phối việc soi chiếu phù hợp giữa các máy soi trên cơ sở tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn số 3498/TCHQ-GSQL năm 2021 v/v hướng dẫn thực hiện các vướng mắc trong công tác kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email