Công văn 830/TCHQ-PC năm 2022 V/v vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính

Thuộc tính văn bản

Số VB:830/TCHQ-PC
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/03/2022
Hiệu lực:14/04/2022
Người ký:Trần Việt Hưng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 830/TCHQ-PC do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/03/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 830/TCHQ-PC
V/v vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính
Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 365/HQĐNg-CĐN ngày 10/3/2022 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng về việc xử lý đối với các lô hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng xin tái xuất. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 11/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải, theo đó, các loại xe ôtô nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Trường hợp xác định các lô hàng ô tô nhập khẩu không đủ tiêu chuẩn khí thải theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg nêu trên, cơ quan Hải quan căn cứ quy định tại khoản 1, 3 Điều 18 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Mai Xuân Thành;
– Lưu: VT, PC(2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần 
Việt Hưng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email