Công văn 7957/BCT-KHCN năm 2022 V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

7957/BCT-KHCN

Công văn

Bộ Công Thương

12/12/2022

12/12/2022

Trần Minh

Sáng/tối:
BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7957/BCT-KHCN
V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ)

Trả lời công văn số 3524/BKHCN-ĐTG ngày 28 tháng 11 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg), căn cứ các tài liệu gửi kèm công văn số 3520/BKHCN-ĐTG nêu trên, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về nội dung Chứng thư giám định

– Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định về (Chứng thư giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng) phải thể hiện nội dung: Phương pháp giám định, quy trình giám định; số hiệu và tên gọi của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (nếu có) được sử dụng để đánh giá sự phù hợp của dây chuyền công nghệ theo quy định tại khoản 1 Điều 5 hoặc đánh giá sự phù hợp của máy móc, thiết bị theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định này”.

– Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định về tiêu chí nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng: “Được sản xuất theo tiêu chuẩn:

a) Phù hợp với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

b) Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu, thì máy móc, thiết bị nhập khu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường”.

– Tại Chứng thư giám định số 22A02GSM01203-01 ngày 28 tháng 9 năm 2022 của Tổ chức giám định là Vinacontrol Hà Nội chưa nêu “Phương pháp giám định, quy trình giám định” trong việc đánh giá chất lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, do đó đề nghị bổ sung, làm rõ nội dung này theo quy định tại Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

2. Về giải trình sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị

Hồ sơ gửi kèm chưa thể hiện đầy đủ, rõ ràng sự cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, yêu cầu Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam bổ sung, giải trình rõ một số nội dung sau:

– Đánh giá chi tiết về tính đồng bộ về công nghệ, kỹ thuật của từng máy đối với máy móc thiết bị hiện có đang hoạt động tại Công ty và bổ sung nội dung so sánh tính năng kỹ thuật, tiêu chuẩn và giá của các máy đã qua sử dụng so với máy mới cùng chủng loại.

– Thời gian sử dụng còn lại của thiết bị, máy móc đề nghị nhập khẩu được đánh giá còn khoảng 08 năm, quá ngắn so với thời gian sử dụng trung bình của các máy móc, thiết bị công nghiệp nặng và so với thời gian hoạt động của Dự án. Điều đó dẫn tới tình huống phải xử lý các máy móc, thiết bị cũ nhập khẩu này trước khi Dự án hết thời hiệu (Thời gian hoạt động của Dự án đến ngày 18 tháng 4 năm 2078) và sẽ tiếp tục phải nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị cũ khác thay thế.

3. Về pháp lý của hồ sơ, tài liệu

Để đảm bảo tính xác thực của hồ sơ, tài liệu, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát lại các hồ sơ, tài liệu nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương đối với đề nghị nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng của Công ty TNHH Groz-Beckert Việt Nam, đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp và triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– TTr. Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
– Các đơn vị: KH-TC, PC, XNK;
– Lưu: VT, KHCN.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
PHÓ VỤ TR
ƯỞNG
Trần Minh

phải thể hiện nội dung: Phương pháp giám định, quy trình giám định; số hiệu và tên gọi của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường (nếu có) trên chứng thư giám định theo quy định tại  Điều 10 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 7957/BCT-KHCN năm 2022 V/v nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng theo Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email