Công văn 7251/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v trả lời đơn kiến nghị

Thuộc tính văn bản

Số VB:7251/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:01/10/2021
Ngày HL:01/10/2021
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 7251/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 01/10/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 7251/TCHQ-TXNK
V/v trả lời đơn kiến nghị
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH MTV BESTMATTE Việt Nam.
(Ấp Chợ, xã Tân Hùng, Huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh)

Trả lời đơn phản ánh kiến nghị mã số PAKN.20210701.0027 của Công ty TNHH MTV BESTMATE Việt Nam về nội dung hướng dẫn liên quan đến sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tại công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 1/6/2021 của Tổng cục Hải quan, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm h khoản 2 Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được nêu tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ, quy định: “h) Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miên thuế nhập khẩu nếu người nhập khẩu tại chỗ
đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký theo loại hình khác thì người nhập khẩu tại chỗ kê khai nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phẩm nhập khẩu tại chỗ tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ”.

Căn cứ quy định trên, sản phẩm nhập khẩu tại chỗ đăng ký tờ khai loại hình A12 (nhập kinh doanh sản xuất) thì doanh nghiệp kê khai nộp thuế nhập khẩu và các loại thuế khác tương ứng với mã loại hình A12. Trường hợp Công ty chưa kê khai nộp thuế thì phải thực hiện khai bổ sung và nộp tiền chậm nộp
thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH MTV BESTMATE Việt Nam được biết


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng TCHQ (để cập nhật Hệ thống
phản ánh kiến nghị);
– Lưu: VT, TXNK (03b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com