Công văn 5772/TCHQ-GSQL năm 2022 vv thực hiện thông tư 31/2022/TT-BCT (Khác biệt giữa Hs code cũ và mới)

Thuộc tính văn bản

Số VB:5772/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:30/12/2022
Hiệu lực:30/12/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

sự khác biệt giữa hs cũ và mới theo thông tư 31/2022/TT-BCT trên các các giấy phép giấy kiểm tra chuyên ngành… còn hiệu lực thì vẫn được dùng

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5772/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 30/12/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5772/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022, Thông tư số 72/2022/TT-BTC ngày 30/11/2022 công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Danh mục 2022) có hiệu lực từ ngày 30/12/2022. Thông tư này thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2027 và Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính.

Qua theo dõi, rà soát cho thấy đến thời điểm hiện tại, nhiều Bộ chưa ban hành Danh mục hàng hóa chuyên ngành chuyển đổi mã số HS theo Danh mục 2022. Theo đó, đối với các trường hợp này, khi thực hiện thủ tục hải quan, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nguyên tắc áp dụng mã số HS và chính sách quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa thuộc các Danh mục chuyên ngành và các Giấy phép đã cấp còn hiệu lực sử dụng theo hướng “Doanh nghiệp căn cứ thực tế hàng hóa và tự kê khai mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam 2022 ban hành kèm Thông tư số 31/2022/TT-BTC , chính sách quản lý áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và Giấy phép đã cấp còn giá trị sử dụng”.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông tin đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại địa bàn quản lý được biết, thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Bộ: NNPTNT;Y tế; Công Thương; Xây dựng; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Quốc phòng; Công an; Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng nhà nước; Ban cơ yếu Chính phủ;
– Các đơn vị: Cục GSQL về Hải quan; Cục Thuế XNK; Cục Quản lý rủi ro; Vụ Pháp chế; Cục Điều tra chống buôn lậu; Cục Kiểm tra sau thông quan;
– Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email