Công văn 5186/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Phân loại mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh

Thuộc tính văn bản

Số VB:5186/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:01/11/2021
Hiệu lực:Đã Biết
Người ký:Lê Mạnh Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5186/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 01/11/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5186/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang.

Trả lời công văn số 1471/HQKG-NV ngày 13/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang báo cáo vướng mắc về khai báo tên hàng và áp mã HS mặt hàng Mực nang và mực ống, đông lạnh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

1. Trường hợp mặt hàng là Mực nang, có tên khoa học Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp. hoặc Mực ống, có tên khoa học Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đông lạnh, thì được phân loại thuộc mã số 0307.43.10.

2. Trường hợp mặt hàng là Mực nang và Mực ống, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đông lạnh, có tên khoa học khác với mô tả tại mục 1 nêu trên (ví dụ: Mực nang vân h có tên khoa học Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 hoặc Sepiella pharaonis Ehrenberg, 1831) thì được phân loại thuộc mã số 0307.43.90.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang căn cứ hồ sơ hải quan, tên khoa học và đối chiếu với nội dung hướng dẫn nêu trên để xác định mã số hàng hóa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– PCT Đào Thu Hương (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Hiền(3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email