Công văn 5027/TCHQ-GSQL năm 2021 vướng mắc thủ tục hải quan hàng hóa gửi kho ngoại quan tại ICD Long

Thuộc tính văn bản

Số VB:5027/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Đức Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 5027/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5027/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan
Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hateco Logistic
(Đ/c: KCN Sài Đồng B, Q. Long Biên, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 71/2021/CV-HTL ngày 19/10/2021 của Công ty Cổ phần Hateco Logistics vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi kho ngoại quan thuộc danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ:

– Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg thì hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập nhưng không thuộc hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương được phép chuyển khẩu về làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan quản lý khu phi thuế quan, kho ngoại quan.

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan: được quy định tại khoản 1 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

– Việc giám sát hàng hóa vận chuyển từ địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn ICD Long Biên đến kho ngoại quan nằm trong cảng cạn thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy quản lý thực hiện theo khoản 6 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg đã được gửi kho ngoại quan nhập khẩu vào nội địa:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg ngày 27/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 2/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 của Chính phủ: Đối với hàng hóa thuộc thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập theo Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg nhưng không thuộc hàng hóa theo quy định phải có Giấy chứng nhận mã số tạm nhập tái xuất của Bộ Công Thương, Công ty Cổ phần Hateco Logistic được quyền chuyển khẩu hàng hóa về địa điểm làm thủ tục hải quan tại ICD Long Biên thuộc Chi cục Hải quan Gia Thụy quản lý để thực hiện thủ tục hải quan đưa hàng vào kho ngoại quan, sau đó xuất kho ngoại quan để nhập khẩu vào thị trường nội địa.

– Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để đưa vào nội địa được quy định tại khoản 4 Điều 91 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Hateco Logistics biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn Cẩn;
– PTCT Mai Xuân Thành;
– Cục HQ TP. Hà Nội (để th/hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email