Công văn 4979/TCHQ-TXNK Năm 2021 V/v Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4979/TCHQ-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 21/10/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4979/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/10/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4979/TCHQ-TXNK
V/v Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần nước mặt Sông Hồng.
(Địa chỉ: Thôn Tổ, xã Liên Hồng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 284/NMSH-CV ngày 08/10/2021 của Công ty Cổ phần nước mặt Sông Hồng đề nghị hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thông quan hàng hóa thuộc diện miễn thuế nhập khẩu của Dự án Nhà máy nước mặt Sông Hồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về Thông báo Danh mục miễn thuế

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 17 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định trường hợp tại các khoản 11, 12, 13, 14, 15, 16 và 18 Điều 16 của Luật này, người nộp thuế thực hiện thông báo hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu với cơ quan hải quan.

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định việc Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối với các trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, để hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư được xem xét miễn thuế nhập khẩu thì doanh nghiệp phải thực hiện Thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định.

Việc Thông báo Danh mục miễn thuế cần đáp ứng điều kiện về hồ sơ miễn thuế theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, trong đó Quyết định chủ trương đầu tư của UBND TP. Hà Nội đã cấp cho doanh nghiệp phải còn thời hạn thực hiện. Trường hợp doanh nghiệp chưa được UBND TP. Hà Nội gia hạn tiến độ thực hiện dự án thì không đủ điều kiện Thông báo Danh mục miễn thuế.

2. Về thông quan hoặc giải phóng hàng hóa

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa theo quy định của Luật hải quan, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp chưa được cơ quan hải quan chấp nhận Thông báo Danh mục miễn thuế, để hoàn tất thủ tục thông quan hoặc giải phóng hàng thì hàng hóa phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng (không được miễn thuế tại thời điểm thông quan hoặc hoàn thuế sau khi đã thông quan).

Đối với kiến nghị của doanh nghiệp về việc Thông báo danh mục miễn thuế, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã báo cáo tại các công văn số 1975/HQHN-TXNK ngày 06/7/2021, công văn số 2291/HQHN-TXNK ngày 06/8/2021, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3611/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2021, công văn số 4038/TCHQ-TXNK ngày 16/8/2021 gửi Cục Hải quan TP. Hà Nội để hướng dẫn cho doanh nghiệp (đính kèm các công văn vừa nêu).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần nước mặt Sông Hồng được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế (để biết);
– Tổng cục Thuế (để biết);
– Cục Hải quan TP. Hà Nội (để t/hiện);
– Lưu: VT, TXNK-Lập (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email