Công văn 4884/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không kinh doanh tạm nhập tái xuất

Thuộc tính văn bản

Số VB:4884/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn Bản Hải Quan
Ngày VB:15/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4884/TCHQ-GSQL do Văn Bản Hải Quan ban hành ngày 15/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4884/TCHQ-GSQL
V/v gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu cung ứng hàng không kinh doanh tạm nhập tái xuất
Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Về việc gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam cho các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018; căn cứ Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 06/10/2021 của Chính phủ về việc tiếp tục gia hạn thời hạn lưu giữ nhiên liệu hàng không tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

Các lô hàng xăng dầu đã tạm nhập để cung ứng cho hàng không nhưng chưa thể thực hiện tái xuất theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được gia hạn thời hạn lưu giữ tại Việt Nam tới hết tháng 12 năm 2021.

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện công tác giám sát theo quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra đảm bảo các điều kiện về giám sát hải quan./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH MTV Nhiên hiệu Hàng không Việt Nam, số 202 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (thay trả lời CV số 1369/NLHK-CƯĐV)
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email