Công văn 4795/TCHQ-TXNK năm 2023 Vv hoàn thuế nhập khẩu cho tờ khai xuất nhập khẩu tại chổ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4795/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

15/09/2023

15/09/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4795/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khu cho hàng hóa nhập khu tại ch sau đó xuất khẩu
Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2023

Kính gửi: Công ty TNHH may thêu Thuận Phương.
(275 Nguyn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn công văn số 50/2023/TP-XK ngày 24/7/2023 của Công ty TNHH may thêu Thuận Phương đề nghị hướng dẫn về hoàn thuế đối với các tờ khai nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục xuất khu, nhập khẩu tại ch

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương ngày 12/6/2017 quy định: “Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam là thương nhân nước ngoài không có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam theo các hình thức được quy định trong pháp luật về đầu tư, thương mại, doanh nghiệp; không có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật v thương mại, doanh nghiệp.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

“… c) Hàng hóa mua bán gia doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện ti Việt Nam và được thương nhân nước ngoài ch định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”

Căn cứ Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Căn cứ quy định nêu trên, hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam thuộc trường hợp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Trường hợp thương nhân nước ngoài không đáp ứng điều kiện thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương thì không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP , doanh nghiệp không được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ.

2. V thủ tục hi quan đối với trường hợp hàng hóa gi kho ngoại quan

Căn cứ khoản 10 Điều 4 Luật Hải quan ngày 23/6/2014 quy định “Kho ngoại quan là khu vực kho, bãi lưu giữ hàng hóa đã làm thủ tục hi quan được gđể chờ xuất khẩu; hàng hóa từ nước ngoài đưa vào gửi đ chờ xuất khẩu ra nước ngoài hoặc nhập khu vào Việt Nam”.

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 85 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định:

“… 2. Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan gm:

a) Hàng hóa của ch hàng nước ngoài chưa ký hợp đồng bán hàng cho doanh nghiệp ở Việt Nam;

bng hóa của doanh nghiệp Việt Nam nhập khu từ nước ngoài chờ đưa vào thị trường trong nước hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba;

c) Hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan để chờ xuất khẩu sang nước thứ ba.”

3. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam đưa vào kho ngoại quan bao gồm:

a) Hàng hóa xuất khẩu đã làm xong thủ tục hi quan chờ xuất khẩu;

b) Hàng hóa hết thời hạn tạm nhập phải tái xuất…”

Căn cứ Điều 86 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định về quản lý lưu giữ, bảo quản hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Căn cứ Điều 88 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan

Căn cứ quy định nêu trên thì hàng hóa từ Việt Nam đã làm xong thủ tục hải quan xuất khẩu, hàng hóa từ nước ngoài chờ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam hoặc chờ xuất khẩu sang nước thứ ba của các đối tượng được phép thuê kho ngoại quan được đưa vào lưu giữ trong kho ngoại quan. Hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan phải làm thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về việc hoàn thuế đối với tờ khai nhập khẩu tại chỗ

Căn cứ điểm h khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP bổ sung quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm xuất khẩu tại chỗ:

“… h) Sn phm nhập khu tại chỗ đăng ký tờ khai hi quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khu nếu người nhập khu tại ch đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b khoản này. Sn phm nhập khu tại ch đăng ký theo loại hình khác thì người nhập khu tại ch kê khai nộp thuế theo mức thuế sut và trị giá tính thuế của sn phm nhập khu tại ch tại thời điểm đăng ký tờ khai hi quan nhập khu ti ch.

Trường hợp người nhập khtại chỗ đã nộp thuế nhập khu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh và đưa sn phm nhập khu tại ch vào sn xut hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sn phm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.

Căn cứ điểm h khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP bổ sung quy định về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu tại chỗ:

“… h) Sn phm nhập khu tại ch đăng ký tờ khai hi quan theo loại hình nhập gia công được min thuế nhập khu nếu người nhập khu tại ch đáp ứng quy định tại điểm a, b khon 2 Điều 10 Nghị định này. Sn phẩm nhập khu tại ch đăng ký tờ khai hi quan theo loại hình khác thì người nhập khu tại ch kê khainộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sn phẩm nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp người nhập khẩu tại ch đã nộp thuế nhập khu hàng hóa để sn xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm nhập khu tại ch vào sn xut hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sn phm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khđã nộp theo quy định tại Điu 36 Nghị định này.”

Căn cứ quy định nêu trên thì khoản 2 Điều 10 (cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế của loại hình gia công), khoản 2 Điều 12 (cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế của loại hình sản xuất xuất khẩu) Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP có quy định hoàn thuế nhập khẩu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan.

Đề nghị Công ty TNHH may thêu Thuận Phương nghiên cứu các quy định nêu trên để xác định cụ thể thủ tục hải quan và chính sách thuế tương ứng đối với trường hợp thực tế của doanh nghiệp. Trường hợp có vướng mắc, Công ty liên hệ với cơ quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Cục GSQL, Vụ PC (để biết);
– Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết);
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh
 • Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

  Thay thế cho văn bản

  Đang được cập nhật...

  Sửa đổi bổ sung cho văn bản

  Đang được cập nhật...

  Số văn bản Liên quan

  Đang được cập nhật...

  Số văn bản dẫn chiếu

  Đang được cập nhật...

  Số văn bản được căn cứ

  1. Nghị định 08/2015/NĐ-CP
  2. Thông tư 38/2015/TT-BTC
  3. Thông tư 39/2018/TT-BTC
  4. Nghị định 18/2021/NĐ-CP
  5. Luật hải quan 2014

  Đính chính văn bản

  Đang được cập nhật...

  Bị thay thế bởi văn bản

  Đang được cập nhật....

  Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

  Đang được cập nhật....

  Công văn 4795/TCHQ-TXNK năm 2023 Vv hoàn thuế nhập khẩu cho tờ khai xuất nhập khẩu tại chổ

  Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

  Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

  lưu bài viết này (0)
  CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

  Chia sẻ

  ×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)