Công văn 4779/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Điều chỉnh danh mục miễn thuế

Thuộc tính văn bản

Số VB:4779/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:08/10/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4779/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 08/10/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4779/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh DMMT
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2327/HQHCM-TXNK ngày 22/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng tuyến Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên (Dự án), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc điều chỉnh thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án”.

Căn cứ khoản 7 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định chủ dự án có trách nhiệm thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế, nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan; kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu số 8 về “Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế” trên Danh mục miễn thuế số 1312/TTr-TXNK ngày 05/10/2017 do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cấp cho dự án, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có cơ sở xác định việc gia hạn thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế là phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, phù hợp với các quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì nhất trí với nội dung đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2327/HQHCM-TXNK nêu trên.

2. Về việc hướng dẫn chung nội dung sửa đổi điều chỉnh Danh mục miễn thuế

Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về điều chỉnh chỉ tiêu “Thời hạn dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa của danh muc miễn thuế” (bản giấy) để xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan tại Điều 6 quy trình miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1919/QĐ- TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (đê b/c)
– Lưu VT, TXNK (03 bản).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email