Công văn 4736/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận tải

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4736/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 06/10/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4736/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 06/10/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4736/TCHQ-GSQL
V/v hàng hóa quá cảnh thay đổi phương thức vận tải
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 2482/HQNA-NV ngày 21/09/2021 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc nêu tại trích yếu, căn cứ quy định tại Điều 70 Luật Hải quan năm 2014, Tổng cục Hải quan đồng ý giao Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện công tác giám sát, quản lý đối với hàng hóa quá cảnh (bao gồm: hoa quả, nông thủy sản, quặng sắt và quặng kim loại màu) thay đổi phương thức vận tải tại Ga Vinh do Công ty Cổ phần Logistics Vinh Phát thực hiện, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về niêm phong hải quan.

– Hàng hóa quá cảnh đề nghị được thay đổi phương thức vận tải tại Ga Vinh phải được đóng trong container và niêm phong hải quan theo quy định từ cửa khẩu nhập đến Ga Vinh;

– Toa xe đường sắt vận chuyển hàng hóa quá cảnh phải là toa xe kín có thể niêm phong hải quan, trường hợp sử dụng toa xe mui trần thì phải phủ bạt, niêm phong hải quan theo quy định.

2. Về thủ tục hải quan.

a) Đối với người khai hải quan:

– Thực hiện khai báo 01 tờ khai vận chuyển độc lập đối với chặng vận chuyển hàng hóa quá cảnh từ cửa khẩu nhập đầu tiên (cửa khẩu quốc tế Lao Bảo /Cha Lo/Cầu Treo/Nậm Cắn) đến cửa khẩu xuất cuối cùng (Ga đường sắt quốc tế Lào Cai/Ga Đồng Đăng) theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

– Có văn bản đề nghị được thực hiện thay đổi phương thức vận tải tại Ga Vinh gửi Chi cục Hải quan Vinh theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất để theo dõi.

b) Đối với Chi cục Hải quan tại cửa khẩu nhập:

– Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính);

– Lập Biên bản bàn giao theo mẫu số 10/BBBG/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (03 bản), lưu 01 bản tại Chi cục, giao cho người khai hải quan 02 Bản để vận chuyển cùng hàng hóa và bàn giao cho Chi cục Hải quan nơi thực hiện thay đổi phương thức vận tải (Chi cục Hải quan Vinh) để làm tiếp thủ tục theo quy định.

c) Đối với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh thực hiện thay đổi phương thức vận tải (Chi cục Hải quan Vinh):

– Trường hợp chấp nhận đề nghị thay đổi phương thức vận tải, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An căn cứ biên chế hiện có, chỉ đạo Chi cục Hải quan Vinh bố trí lực lượng, kết hợp sử dụng thiết bị kỹ thuật đảm bảo hàng hóa quá cảnh phải chịu sự giám sát hải quan trong suốt quá trình tập kết, lưu giữ và chuyển từ phương tiện vận tải ô tô sang toa xe đường sắt tại Ga Vinh theo quy định pháp luật;

– Tiếp nhận Biên bản bàn giao từ người khai hải quan, kiểm tra các thông tin trên Biên bản bàn giao, kiểm tra tình trạng niêm phong, đối chiếu số niêm phong thực tế với số niêm phong trên Biên bản bàn giao; Nếu kết quả phù hợp thì xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao, lưu 01 bản tại Chi cục, giao 01 bản cho người khai hải quan, đồng thời FAX hồi báo cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập;

– Niêm phong hàng hóa sau khi đã chuyển tải, lập Biên bản bàn giao theo mẫu số 10/BBBG/GSQL Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (03 bản), lưu 01 bản tại Chi cục, giao cho người khai hải quan 02 Bản để vận chuyển cùng hàng hóa và bàn giao cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa chuyển đến để làm tiếp thủ tục theo quy định. Biên bản bàn giao phải thể hiện chi tiết số các tờ khai vận chuyển độc lập, hàng hóa của từng tờ khai vận chuyển độc lập được chuyển tải tương ứng với số hiệu toa xe, số niêm phong hải quan để Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập có cơ sở kiểm tra, theo dõi và thanh khoản tờ khai vận chuyển độc lập.

d) Đối với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến (Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất):

– Thực hiện trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến theo quy định tại Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 29, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

– Tiếp nhận Biên bản bàn giao từ người khai hải quan, kiểm tra các thông tin trên Biên bản bàn giao, kiểm tra tình trạng niêm phong, đối chiếu số niêm phong thực tế thông tin số niêm phong trên Biên bản bàn giao; kết quả phù hợp thì xác nhận trên 02 Biên bản bàn giao, lưu 01 bản tại Chi cục, giao 01 bản cho người khai hải quan, đồng thời FAX hồi báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và Chi cục Hải quan Vinh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh;
Hà Nội, Lào Cai, Lạng Sơn;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email