Công văn 466/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô

Thuộc tính văn bản

Số VB:466/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:15/02/2022
Hiệu lực:15/02/2022
Người ký:Đào Thu Hương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 466/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 15/02/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 466/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2022
Kính gửi:– Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
– Cục Hải quan Hà Nam Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1476/HQQNa-NV ngày 19/11/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và công văn số 2958/HQHNN-VP ngày 02/11/2021 của Cục Hải quan Hà Nam Ninh về việc vướng mắc thực hiện chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô Điều 7a, 7b Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với vướng mắc trong thực hiện chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô Điều 7a đối với mặt hàng kính ô tô:

Ngày 11/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 229/BKHĐT-KTCN đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam tổng hợp các vướng mắc trong quá trình thi hành Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nhằm giải quyết những vướng mắc nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức 01 cuộc họp có sự tham gia của đại diện của Vụ Kinh tế công nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư (đơn vị chủ trì, soạn thảo Thông tư), Tổng cục Hải quan và đại diện các doanh nghiệp có liên quan.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ có công văn hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi có kết quả cuộc họp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đối với vướng mắc trong thực hiện chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô (Điều 7b)

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP quy định:

“c) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:

c.l) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (bao gồm cả nguyên liệu, vật tư, linh kiện đã nhập khẩu kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực còn tồn kho tại các kỳ ưu đãi trước chuyển sang để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô tại các kỳ ưu đãi sau; không bao gồm nguyên liệu,vật tư, linh kiện đưa vào sử dụng nhưng bị hỏng, bị lỗi) để sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm CNHT ô tô có tên trong Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô quy định tai mục IV Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp sản phẩm chỉ đươc lắp ráp đơn thuần với nhau bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán và không trải qua quá trình sản xuất, gia công nào để thành sản phẩm hoàn thiện thì không được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô.

c.2) Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được do doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu hoặc ủy quyền nhập khẩu. Việc xác định nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được căn cứ theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.”

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp sản xuất, gia công (lắp ráp) sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ô tô mà sản phẩm hoàn thiện vừa trải qua quá trình sản xuất, gia công vừa thực hiện lắp ráp đơn thuần bằng những thiết bị đơn giản như vít, bu-lông, ê-cu, bằng đinh tán đáp ứng các tiêu chí tại điểm cl khoản 2 Điều 1 Nghị định số 57/2020/NĐ-CP và nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất sản phẩm đó thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu (kể cả loại dùng gia công sản xuất và loại lắp ráp đơn thuần) được áp dụng Chương trình ưu đãi thuế CNHT ô tô.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam và Cục Hải quan Hà Nam Ninh biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK-PL (Hồng-3b).
TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email