Công văn 464/TCHQ-TXNK 2021 vướng mắc về trị giá hải quan

Thuộc tính văn bản

Số VB:464/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:29/01/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 464/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 29/01/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 464/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về trị giá hải quan
Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ khoản 1 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính;

Căn cứ điểm b.1.1 khoản 1 Điều 4 Quyết định số 1810/QĐ-TCHQ ngày 15/06/2018 của Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Chỉ thị số 215/CT-TCHQ ngày 15/1/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu quả quản lý nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.

Ngày 16/4/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2190/TCHQ-TXNK hướng dẫn xử lý một số vướng mắc trong công tác quản lý trị giá hải quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung điểm 1 công văn số 2190/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2019 về nội dung “hàng hóa có thuế suất nhập khẩu là 0% hoặc không có thuế” như sau: Đối với trường hợp tờ khai hải quan được hệ thống chỉ dẫn kiểm tra do có rủi ro về trị giá hải quan nhưng hàng hóa không chịu các loại thuế ở khẩu xuất khẩu, nhập khẩu hoặc có thuế suất 0% theo Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi hoặc đủ điều kiện được áp dụng thuế suất 0% theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định và không chịu các loại thuế: Thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống lẩn tránh biện pháp tự vệ), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng.

Các nội dung khác yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện theo công văn số 2190/TCHQ-TXNK ngày 16/4/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục KTSTQ; Vụ TTr-KT; Cục QLRR (để th/h);
– Lưu: VT, TXNK (B.Hằng-3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh 
Tưởng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email