Công văn 4633/TCHQ-TXNK năm 2021 Vv Thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng nhập khẩu máy tạo ôxi

Thuộc tính văn bản

Số VB:4633/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:28/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4633/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 28/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4633/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng
Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà. 

(13 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội) 

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Bắc Hà về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng nhập khẩu máy tạo ôxi (do Văn phòng Chính phủ chuyển theo công văn số 6663/VPCP-ĐMDN ngày 20/09/2021). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3965/TCHQ-TXNK ngày 10/08/2021 và công văn số 4137/TCHQ-TXNK ngày 23/08/2021 trả lời cụ thể vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Bắc Hà đối với mặt hàng máy tạo ôxi/máy trị liệu bằng ôxi nhập khẩu trước ngày 01/8/2021 và nhập khẩu từ ngày 01/8/2021 trở đi. 

2. Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP và khoản 1, Điều 1 Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ:

“ …Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tế của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan.”

Căn cứ quy định trên, quy định về việc không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị của Bộ Y tế được áp dụng khi thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, không điều chỉnh quy định về xác nhận thiết bị chuyên dùng cho y tế theo xác nhận của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng.

Mặt khác, từ ngày 01/8/2021, căn cứ quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung chính sách thuế giá trị gia tăng (áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) đối với các lô hàng thiết bị y tế nhập khẩu – không yêu cầu văn bản xác nhận thiết bị chuyên dùng cho y tế của Bộ Y tế, thống nhất với các quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà được biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo và đăng
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ);
-TT Vũ Thị Mai (để b/cáo);
– Văn phòng BTC (để biết);
– Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
(Số 9 Đường Đào Duy Anh, Phường Kim Liên,
Quận Đống Đa, Hà Nội);
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Văn phòng TCHQ (để cập nhật Hệ thống phản ánh
kiến nghị);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email