Công văn 4606/TCHQ-GSQL năm 2021 về thủ tục nhập khẩu xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng

Thuộc tính văn bản

Số VB:4606/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:24/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4606/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 24/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4606/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2259/HQHCM-GSQL ngày 08/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn các nội dung liên quan đến thủ tục, hồ sơ, kiểm tra chuyên ngành và địa điểm làm thủ tục hải quan đối với xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về chính sách quản lý: Thực hiện theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6275/VPCP-KTTH ngày 07/9/2021 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, xe ô tô cứu thương đã qua sử dụng từ nhận viện trợ không hoàn lại của đối tác nước ngoài để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 được phép nhập khẩu vào Việt Nam cho đến thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh bãi bỏ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Về thủ tục hải quan: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Hải quan năm 2014. Theo đó, hồ sơ hải quan gồm tờ khai hải quan và văn bản xác nhận của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp. 

3. Về địa điểm làm thủ tục hải quan: Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xe cứu thương đã qua sử dụng phục vụ mục đích phòng, chống dịch Covid-19 theo quyết định của Chính phủ do doanh nghiệp lựa chọn theo quy định tại Điều 22 Luật Hải quan năm 2014. 

4. Về việc kiểm tra chuyên ngành: Căn cứ điểm 2 công văn 6275/VPCP-KTTH dẫn trên, để kịp thời đưa hàng hóa vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận kiểm tra chất lượng tại thời điểm làm thủ tục hải quan với xe cứu thương đã qua sử dụng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email