Công văn 4400/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX

Thuộc tính văn bản

Số VB:4400/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:13/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4400/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4400/TCHQ-TXNK
V/v Hàng hóa nhập khẩu để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc cho DNCX
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 8663/HQHP-TXNK ngày 01/9/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng đề nghị về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu phụ là doanh nghiệp nội địa để xây dựng nhà xưởng, văn phòng làm việc của doanh nghiệp chế xuất (DNCX). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4199/TCHQ-TXNK ngày 27/8/2021 hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX phát sinh từ ngày 01/9/2016.

Đối với các trường hợp phát sinh trước ngày 01/9/2016, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ quy định pháp luật về thuế và pháp luật liên quan, đối chiếu hồ sơ nhập khẩu thực tế và tài liệu có liên quan để thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email