Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:4249/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:30/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Bằng Toàn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4249/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 30/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________
Số: 4249/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày  30  tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast.
(Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 230/2021/VF-CV ngày 28/6/2021 của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với dự án sản xuất ô tô chịu thuế TTĐB đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: “b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”;

– Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại Khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đầu tư tại huyện Cát Hải – Thành phố Hải Phòng là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng sản xuất các mặt hàng ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
– Lưu: VT, TXNK (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email