Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4249/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

30/08/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________
Số: 4249/TCHQ-TXNK
V/v Xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________

Hà Nội, ngày  30  tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast.
(Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải, Huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 230/2021/VF-CV ngày 28/6/2021 của Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đề nghị miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với dự án sản xuất ô tô chịu thuế TTĐB đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 của Luật đầu tư số 61/2020/QH14 quy định: “b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”;

– Căn cứ khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, quy định: “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án đầu tư thuộc danh Mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn có Điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc miễn thuế nhập khẩu quy định tại Khoản này không áp dụng đối với dự án đầu tư khai thác khoáng sản; dự án sản xuất sản phẩm có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên; dự án sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast đầu tư tại huyện Cát Hải – Thành phố Hải Phòng là địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nhưng sản xuất các mặt hàng ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì không được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất ô tô thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trong thời hạn 05 năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh Vinfast biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c)
– Lưu: VT, TXNK (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4249/TCHQ-TXNK năm 2021 V/v Xử lý thuế nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email