Công văn 4213/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4213/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/10/2022

07/10/2022

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4213/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam.
(Khu đất CN5.3G, KCN Đình Vũ, PĐông Hải 2, Q.Hải An, TP.Hải Phòng)

Trả lời công văn số 25082022 ngày 25/8/2022 của Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam (Công ty) đề nghị hướng dẫn việc hoàn thuế GTGT đã nộp tại khâu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã loi hình xuất nhập khu hàng hóa

Theo quy định tại Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 thì:

a) Loại hình nhập khẩu:

Loại hình A12: Nhập kinh doanh sản xuất sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất trong nước (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư):

– Nhập khẩu từ nước ngoài;

– Nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX;

– Nhập khẩu tại chỗ (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan);

– Nhập khẩu hàng hóa theo hình thức thuê mua tài chính.

Theo đó, việc doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước theo loại hình A12 là phù hợp.

b) Loại hình xuất khẩu

Loại hình B11: Xuất kinh doanh, sử dụng trong trường hợp:

– Doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán

– Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm cả DNCX) thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc mua trong nước.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp xuất sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài thì áp dụng mã loại hình E62.

2. Về việc hoàn thuế GTGT:

Căn cứ khoản 1 Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 quy định việc xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa: “Người nộp thuế có số tiền thuế, tin chậm nộp, tin phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phi nộp thì được bù trừ s tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc trừ vào số tiền thuế, tiền chậm nộp, tin phạt phải nộp của ln nộp thuế tiếp theo hoặc được hoàn tr số tiền thuế, tin chậm nộp, tin phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tin thuế, tin chậm nộp, tin phạt.

Trường hợp người nộp thuế đề nghị bù trừ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với s tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt còn nợ thì không nh tin chậm nộp tương ứng với khon tibù trừ trong khong thời gian từ ngày phát sinh khoản nộp thừa đến ngày cơ quan qun lý thuế thực hiện bù trừ.”.

Căn cứ Điều 22 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định việc tổ chức thu thuế GTGT: “Cơ quan Thuế chịu trách nhiệm t chức thực hiện qun lý thu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh; Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khu”.

Căn cứ khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định: “4. Việc xử lý tin thuế, tin chậm nộp, tiền phạt nộp thừa được hoàn thực hiện theo quy định tại Đi132 Thông tư này. S tin thuế giá trị gia tăng nộp thừa được xử lý đng thời với thuế nhập khu (nếu có).”.

Căn cứ các quy định nêu trên, cơ quan hải quan thực hiện hoàn thuế GTGT nộp thừa đối với hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan Thuế thực hiện hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh.

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa theo loại hình nhập kinh doanh sau đó xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài không thuộc trường hợp xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đã nộp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH JX Nippon Oil & Energy Việt Nam biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Tổng cục Thuế;
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4213/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)