Công văn 406/XNK-XXHH năm 2021 Vv gian lận theo tiêu chí XX tính tỷ lệ phần trăm giá trị theo công thức gián tiếp

Thuộc tính văn bản

Số VB:406/XNK-XXHH
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Bộ Công Thương
Ngày VB:11/06/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nguyễn Cẩm Trang
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 406/XNK-XXHH do Bộ Công Thương ban hành ngày 11/06/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUÂT NHẬP KHẨU
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 406/XNK-XXHH
V/v cảnh báo gian lận xuất xứ hàng hóa
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Các Cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương nhận được công văn số 3707/TCHQ-KTSTQ ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính cảnh báo thủ đoạn gian lận xuất xử hàng hóa đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo tiêu chí tỷ lệ phần trăm giá trị.

Theo đó, các doanh nghiệp có thể lợi dụng sơ hở của pháp luật, khai báo đơn giá cao trên tờ khai xuất khẩu để hàng hóa xuất khẩu đạt tiêu chí xuất xứ khi đề nghị cấp C/O theo tiêu chí xuất xứ tính tỷ lệ phần trăm giá trị theo công thức gián tiếp quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xử hàng hóa ngảy 03 tháng 4 năm 2018 của Bộ Công Thương.

Để phòng chống gian lận xuất xứ và đảm bảo hàng hóa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) được hưởng ưu đãi thuế quan, Cục Xuất nhập khâu đề nghị các cơ quan, tổ chức được ủy quyển cấp C/O tăng cường kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O với tiêu chí tỷ lệ phần trăm giá trị. Cụ thể, kiểm tra việc kê khai chi phí nguyên liệu và các chỉ phí liên quan đến sản xuất tại bảng kê khai tiêu chí hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại Phụ lục VII và Phụ lục VIII Thông tư số 05/2018/TT-BCT nêu trên nhằm kịp thời nắm bất, phát hiện và báo cáo về Cục Xuất nhập khẩu những trường hợp nghỉ vấn gian lận.

Cục Xuất nhập khẩu thông báo để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh (để b/c)
Cục Trưởng ( để b/c)
Lưu: VT, XXHH  minhptq.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Trang
 

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email