Công văn 3981/TCHQ-PC ngày 11 tháng 08 năm 2021 về việc xử phạt tờ khai nhánh.

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3981/TCHQ-PC

Công văn

Văn bản Hải Quan

11/08/2021

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3981/TCHQ-PC
V/v xử phạt tờ khai nhánh  
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Trả lời công văn số 697/HQĐL-NV ngày 07/7/2021 của Cục Hải quan Đăk Lăk v/v vướng mắc về xử lý VPHC trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và theo thiết kế hệ thống VNACCS/VCIS thì nếu quá 50 dòng hàng, người khai hải quan phải khai tờ khai khác (tờ khai chính và các tờ khai nhánh) và có chung số tờ khai đầu tiên.Các tờ khai này tuy độc lập với nhau về các bước xử lý trên hệ thống, tuy nhiên về mặt bản chất các tờ khai này có chung một hóa đơn, vận đơn, củng loại hình nhập khẩu và cùng một người xuất khẩu, người nhập khẩu.

     Theo đó, nếu ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh có các hành vi vi phạm khác nhau thì thực hiện theo nguyên tắc xử phạt quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính “một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm ”. Nếu ở tờ khai chính và các tờ khai nhánh xẩy ra cùng hành vi vi phạm: trường hợp này không thuộc trường hợp vi phạm nhiều lần theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính; người có thẩm quyền xử phạt căn cứ quy định quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vì phạm hành chính “một hành ví vỉ phạm hành chỉnh chỉ bị xử phạt một lần ” để thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phổ,
– Cục Giảm sắt quản lý;
– Lưu: VT, PC (02 bản) 
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC
TRƯỞNGMai Xuân Thành

1. Trường hợp người xuất khẩu là người nhập khẩu ban đầu hoặc  người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu và hàng hóa đáp ứng điều kiện không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu thì sử dụng mã loại hình B13- xuất khẩu hàng đã nhập khẩu.

Lựu ý, khi khai tờ khai xuất khẩu tại chỉ tiêu “Phần ghi chú” trên tờ khai xuất khẩu điện tử hoặc ô “ghi chép khác” của tờ khai giấy phải khai chính xác, trung thực số tờ khai nhập khẩu của hàng hóa nhập khẩu trước đây và khai rõ “Hàng hóa thuộc đối tượng không thu túi xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu theo quy định”.

2. Trường hợp người xuất khẩu không có nhu cầu thực hiện thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu hoặc người xuất khẩu không phải người nhập khẩu ban đầu, người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu theo quy định thì sử dụng mã loại hình B1 1- xuất kinh doanh.

Lưu ý, trường hợp người xuắt khẩu không có nhu cầu thực hiện thủ tục không thu thuế xuất khâu, hoàn thuế nhập khẩu thì khi khai tờ khai xuất khẩu tại chỉ tiêu *Phần ghỉ chú” trên tờ khai xuất khẩu điện tử hoặc ô “ghi chép khác” của tờ khai giấy phải ghỉ rõ nội dung “Tờ khai này không sử dụng để thực hiện các thủ tục không thu thuế xuất khẩu, hoàn thuế nhập khẩu”.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3981/TCHQ-PC ngày 11 tháng 08 năm 2021 về việc xử phạt tờ khai nhánh.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.