Công văn 3490/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK

Thuộc tính văn bản

Số VB:3490/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:23/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nông Phi Quảng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3490/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 23/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3490/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Hiệp hội Dệt May Việt Nam.
(Tầng 15, khu VP tòa nhà C1 Thành Công, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 95/2022/VITAS-CS ngày 21/7/2022 của Hiệp hội Dệt May Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất Chính phủ sửa đổi quy định về việc nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ để sản xuất sau đó xuất khẩu sản phẩm thì được hoàn thuế tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 và xử lý nhanh việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị sửa đổi quy định nộp thuế nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 tương tự như quy định của hàng hóa nhập khẩu để gia công xuất khẩu để tạo sự bình đẳng giữa hình thức gia công xuất khẩu và sản xuất xuất khẩu

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn tại STT 32 phụ lục ban hành kèm theo công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021 trả lời Hiệp hội Dệt May Việt Nam, công văn số 1320/TCHQ-TXNK ngày 15/4/2022 trả lời Tập đoàn quốc tế Pouchen, công văn số 3194/TCHQ-TXNK ngày 03/8/2022 trả lời Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (kèm theo).

Đề nghị Hiệp hội Dệt May Việt Nam thông báo đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội căn cứ các công văn hướng dẫn nêu trên và quy định hiện hành tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 để thực hiện.

2. Về kiến nghị chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý nhanh việc hoàn thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với sản phẩm nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã nộp

a) Về thuế nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3466/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2022 (kèm theo) yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát các trường hợp doanh nghiệp đã nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu tại đơn vị để xác định đối tượng hoàn thuế, phân loại hồ sơ, nhanh chóng xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định. Đề nghị Hiệp hội Dệt May Việt Nam thông báo đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hoàn thuế để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

b) Về thuế giá trị gia tăng

Việc khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng do cơ quan thuế thực hiện. Do đó, đề nghị Hiệp hội Dệt May Việt Nam thông báo đến các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn xử lý về thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội Dệt May Việt Nam biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ Tài chính (để báo cáo);
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Vụ CST (để biết);
– Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (để thực hiện);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email