Công văn 3454/TCHQ-GSQL năm 2021 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch

Thuộc tính văn bản

Số VB:3454/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng Cục Hải Quan
Ngày VB:15/07/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3454/TCHQ-GSQL do Tổng Cục Hải Quan ban hành ngày 15/07/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3454/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa nhập khẩu không có kết quả kiểm dịch
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Trả lời công văn số 576/HQQT-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo thông tin hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị căn cứ hồ sơ liên quan, thực hiện điều tra, xác minh thông tin, xác định hành vi vi phạm của Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng là vi phạm hành chính hay hình sự để phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thành việc xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, trường hợp Công ty TNHH MTV LB Phú Trọng được phép thông quan phần hàng hóa đã được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đáp ứng quy định của pháp luật thì hướng dẫn doanh nghiệp khai bổ sung sau thông quan tờ khai số 103780150611/A11 chỉ bao gồm lượng hàng hóa được phép thông quan. Việc khai bổ sung thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Căn cứ vào thông tin khai bổ sung tờ khai, trường hợp đủ cơ sở xác định nội dung khai bổ sung là phù hợp thì xem xét giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email