Công văn 3402/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió

Thuộc tính văn bản

Số VB:3402/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:16/08/2022
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Nguyễn Bắc Hải
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3402/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 16/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3402/TCHQ-GSQL
V/v mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyn cánh quạt điện gió
Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình.

Trả lời công văn số 775/HQQB-NV ngày 28/7/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc áp mã loại hình đối với mặt hàng khung bằng thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mã loại hình ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan được phân loại và sắp xếp tùy theo mục đích xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, nếu hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đăng ký theo mã loại hình G13, nếu nhập khẩu với mục đích phục vụ dự án có thời hạn thì đăng ký theo mã loại hình G12.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2018 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, đối chiếu với hồ sơ khai báo của doanh nghiệp và thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã loại hình hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TI. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Bắc Hải

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email