Công văn 3220/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Quản lý doanh nghiệp gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3220/TCHQ-GSQL
V/v: Quản lý doanh nghiệp gia công
Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 1736/HQAG-NV ngày 29/6/2022 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc vướng mắc quản lý doanh nghiệp gia công, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Điều kiện miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản phẩm gia công xuất khẩu: 

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 đối chiếu với thực tế phát sinh tại đơn vị để thực hiện theo quy định. 

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan: 

Trường hợp doanh nghiệp nội địa gia công cho DNCX thì doanh nghiệp nội địa lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan tại một trong các Chi cục Hải quan được quy định tại khoản 1 Điều 58 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính hoặc khoản 1 Điều 76 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại khoản 52 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

3. Về quản lý doanh nghiệp gia công: 

Trường hợp Công ty TNHH TM Thuận Thiên Phúc lựa chọn làm thủ tục hải quan đối với hợp đồng gia công số 01/LA-TTP/2022 tại Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang là Chi cục Hải quan quản lý DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan như sau: 

– Công ty thực hiện thông báo cơ sở gia công cho Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới theo quy định tại Điều 56 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

– Việc kiểm tra cơ sở, năng lực gia công thực hiện theo quy định tại Điều 57 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 37 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. Do Công ty Thuận Thiên Phúc có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh nên việc kiểm tra cơ sở sản xuất thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 18 Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Công ty thực hiện báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư, hàng hóa của hợp đồng gia công số 01/LA-TTP/2022 cho Chi cục HQCK Cảng Mỹ Thới theo quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

Việc kiểm tra báo cáo quyết toán, kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu vật tư, máy móc thiết bị, hàng hóa của hợp đồng gia công nêu trên thực hiện theo quy định tại Điều 59, Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 38, khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết, thực hiện.

 KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận