Công văn 2923/TCHQ-GSQL năm 2022 Vv khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa chuyển phát nhanh

Thuộc tính văn bản

Số VB:2923/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:18/07/2022
Hiệu lực:18/07/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2923/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 18/07/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2923/TCHQ-GSQL
V/v khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh
Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình kiểm tra, rà soát các tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan nhận thấy có hiện tượng tờ khai vận chuyển độc lập chưa khai đầy đủ thông tin về hàng hóa nhưng vẫn được cơ quan hải quan phê duyệt vận chuyển, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan không phê duyệt và không thực hiện thủ tục hải quan đối với các tờ khai vận chuyển độc lập được vận chuyển về các Chi cục Hải quan quản lý địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh mà người khai hải quan khai không đầy đủ, chi tiết thông tin hàng hóa được vận chuyển.

Trường hợp thông tin hàng hóa của lô hàng cần vận chuyển vượt quá thiết kế của tờ khai vận chuyển độc lập thì hướng dẫn người khai thực hiện khai theo quy định tại mục I.2.a công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email