Công văn 2445/BXD-VLXD năm 2022 V/v xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh

BỘ XÂY DỰNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2445/BXD-VLXD
V/v xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 20/2022/CV-CL ngày 28/06/2022 của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh đề nghị hướng dẫn khoáng sản cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty đủ điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật để xuất khẩu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 26/10/2021, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4386/BXD-VLXD về việc hướng dẫn Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh xuất khẩu cát trắng silic. Ngày 15/6/2022, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2138/BXD-VLXD gửi Văn phòng Chính phủ trả lời kiến nghị của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh theo yêu cầu tại Phiếu chuyển số 1066/PC-VPCP ngày 09/6/2022, theo đó Bộ Xây dựng đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét giao cho Bộ Tài chính giải quyết các thủ tục xuất khẩu các sản phẩm cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc đã qua chế biến theo quy định.

Ngày 26/6/2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3930/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, theo đó, trên cơ sở cân đối nhu cầu của thị trường trong nước và bảo đảm dự trữ khoáng sản, Bộ Xây dựng quy định về chỉ tiêu kỹ thuật để xuất khẩu cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyển, chế biến. Về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, trong đó đã quy định chỉ tiêu kỹ thuật cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc sau tuyến, chế biến được phép xuất khẩu.

Như vậy, sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến được xuất khẩu phải đảm bảo đúng nguồn gốc, đáp ứng quy cách và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục I Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh liên hệ với cơ quan hải quan để thực hiện việc xuất khẩu cát trắng silic đã qua chế biến, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sản phẩm cát trắng silic đã qua chế biến của Công ty TNHH MTV Thương mại và Xây dựng Chi Linh./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c);
– Bộ Tài chính;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, VLXD, (3);
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận