Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2425/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Đỉnh Vàng.
(Đ/c số 1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đông Hải, Q.Hải An, TP. Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 954/PC-VPCP ngày 24/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 86/CV-ĐV ngày 18/5/2022 của Công ty TNHH Đỉnh Vàng đến Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành, trả lời cho doanh nghiệp được biết. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Đỉnh Vàng về đề nghị xem xét giảm thuế đối với hàng hóa vật tư bị thiệt hại do hỏa hoạn, ngày 6/4/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1194/TCHQ-TXNK để hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng thực hiện (đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH Đỉnh Vàng nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1194/TCHQ-TXNK để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
– TT. Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– Cục Hải quan TP. Hải Phòng (để th/hiện);
– Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
Công văn 2425/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2425/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/06/2022

21/06/2022

Lưu Mạnh Tưởng

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 2425/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/06/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận