Công văn 2307/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v CTCNXXHH thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC

Thuộc tính văn bản

Số VB:2307/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/06/2022
Hiệu lực:14/06/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2307/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/06/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2307/TCHQ-GSQL
V/v CTCNXXHH thuộc danh mục hàng hóa tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC
Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1132/HQTPHCM-GSQL ngày 26/5/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC , Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP; căn cứ quy định tại Điều 32 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; trường hợp hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ theo các Hiệp định thương mại tự do ATIGA, CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP thuộc danh mục hàng hóa được quy định tại Phụ lục II Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ do nhà xuất khẩu phát hành với điều kiện phải đáp ứng quy định tại các Hiệp định thương mại tự do tương ứng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email