Công văn 211/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 82/2021/TT-BTC và Thông tư số 121/2021/TT-BTC

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 211/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 18/01/2022
Ngày HL: 18/01/2022
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chấm dứt hiệu lực công văn số 3847/TCHQ-GSQL ngày 02/8/2021 và công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 211/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 18/01/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:   211/TCHQ-GSQL
V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 82/2021/TT-BTC và Thông tư số 121/2021/TT-BTC
Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3847/TCHQ-GSQL ngày 02/8/2021 và công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 hướng dẫn thực hiện để giải quyết tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cảng biển và tạo thuận lợi cho người khai hải quan trong việc giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư số 82/2021/TT- BTC ngày 30/9/2021 quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tổ chức triển khai đồng bộ, đầy đủ hướng dẫn tại 02 Thông tư nêu trên. Đồng thời chấm dứt thực hiện các nội dung tại 02 công văn dẫn trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Vụ, Cục:VPTC, GSQL, KĐHQ,TXNK, QLRR, ĐTCBL,PC, CCHĐH;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email