Công văn 2011/TCHQ-GSQL năm 2022 xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2011/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/06/2022

01/06/2022

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2011/TCHQ-GSQL
V/v xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến xử lý hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã hoàn thành giao dịch nhưng người nhập khẩu tại chỗ chưa mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng theo hướng dẫn tại gạch đầu dòng thứ 2 điểm 2c công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2019. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng đăng ký trước ngày 25/04/2021:

Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan liên quan thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của người xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ trong mối quan hệ giao dịch hàng hóa; xác định việc giao nhận và việc sử dụng hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ của người xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ và xử lý như sau:

a) Trường hợp người nhập khẩu chưa thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ, nhưng Chi cục Hải quan đã xác định giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và hàng hóa chưa đưa vào sản xuất, tiêu dùng thì căn cứ các quy định tại khoản 2 Điều 2 nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021, khoản 2 Điều 7 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021, điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ; Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan nhập khẩu tại chỗ hướng dẫn người nhập khẩu tại chỗ thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa và xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định nêu trên.

b) Trường hợp người nhập khẩu chưa thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu tại chỗ, nhưng Chi cục Hải quan đã xác định được trách nhiệm của người xuất khẩu, người nhập khẩu tại chỗ, giao dịch giữa các bên là có thật, đã hoàn thành việc giao nhận hàng hóa và hàng hóa đã đưa vào sản xuất, tiêu dùng thì Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ căn cứ hồ sơ vụ việc cụ thể đối chiếu với quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật Xử phạt vi phạm hành chính, khoản 4 Điều 17 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các văn bản có hướng dẫn liên quan để xử lý thuế và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định, không thực hiện thủ tục đăng ký tờ khai hải quan.

Sau khi Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu tại chỗ đã hoàn thành xử lý theo hướng dẫn nêu trên thì thông báo để Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ lập danh sách tờ khai xuất khẩu tại chỗ tương ứng còn treo trên hệ thống gửi Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan) để hỗ trợ xử lý theo hướng dẫn tại công văn số 2411/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2019 và số 346/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2020.

2. Đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng đăng ký từ sau ngày 25/04/2021:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc theo dõi để kịp thời phân loại, xử lý các tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ hoặc các tờ khai xuất khẩu tại chỗ đã có tờ khai nhập khẩu tại chỗ nhưng người xuất khẩu chưa thông báo thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ, công văn số 2687/TCHQ-TXNK ngày 01/06/2021 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan.

3. Về hỗ trợ xử lý đối với một số trường hợp khác trên hệ thống mà không thuộc trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ

Để hỗ trợ xử lý trên hệ thống đối với các tờ khai đã đăng ký theo hướng dẫn tại điểm XII công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 và điểm c2 khoản 5 Điều 24 Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/02/2014 của Bộ Tài chính, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lập danh sách gồm các chỉ tiêu tối thiểu: Số tờ khai, mã hải quan, ngày đăng ký, mã loại hình, lý do gửi về Cục CNTT & TK Hải quan (Tổng cục Hải quan) để được hỗ trợ xử lý.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ;
– Vụ Pháp chế;
– Cục Thuế XNK;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2011/TCHQ-GSQL năm 2022 xử lý tờ khai xuất khẩu tại chỗ chưa có tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối ứng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email