Công văn 1916/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1916/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/05/2022

27/05/2022

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1916/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5388/HQTN-NV ngày 23/11/2021 của Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo vướng mắc về việc xử lý miễn thuế đối với sản phẩm nông sản của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình và cá nhân tỉnh Tây Ninh hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia vận chuyển về Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021. Về vấn đề này, tiếp theo công văn số 223/TCHQ-TXNK ngày 18/01/2022, trên cơ sở ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3127/BKHĐT-ĐTNN ngày 13/5/2022, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP thì “d) Sản phẩm nông sản chưa qua chế biến thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này do các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt Nam, nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 9 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định về thủ tục miễn thuế đối với sản phẩm nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước thì:

“a) Hàng năm, người nộp thuế thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử cho Cục Hải quan tỉnh tiếp giáp biên giới Campuchia. Trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế bằng giấy, người nộp thuế thông báo cho Cục Hải quan tỉnh tiếp giáp biên giới Campuchia theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.

Ngoài hồ sơ thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại khoản 3 Điều 30 Nghị định này, người nộp thuế là doanh nghiệp nộp thêm các chứng từ sau:

Văn bản xác nhận cho phép đầu tư của cơ quan có thẩm quyền tại Campuchia nơi doanh nghiệp Việt Nam đầu tư: 01 bản chụp kèm 01 bản dịch tiếng Việt có đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp;

Hợp đồng hoặc Thỏa thuận ký kết với phía Campuchia về việc hỗ trợ đầu tư, trồng và nhận lại nông sản, trong đó ghi rõ số tiền, hàng đầu tư vào từng lĩnh vực và tương ứng là số lượng, chủng loại, trị giá từng loại nông sản sẽ thu hoạch được: 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu;

Chứng từ liên quan đến việc hỗ trợ đầu tư, trồng nông sản tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt Nam (nếu có): 01 bản chụp và xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên để đối chiếu”.

Căn cứ khoản 3 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định về hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế thì:

“3. Hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế gồm:

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương, trừ trường hợp miễn thuế quy định tại khoản 15 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính của cơ quan;”

Căn cứ khoản 3 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP quy định về chuyển tiếp ưu đãi thuế nhập khẩu cho đối tượng được miễn thuế nhập khẩu quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định này thì:

“Đối với các dự án đầu tư, trồng sản phẩm nông sản thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định này đang được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng chính sách miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định này trong thời gian còn lại của Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”.

Căn cứ khoản 2 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định thực hiện dự án đầu tư đã thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì:

“Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư ra nước ngoài, Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các dự án đầu tư, trồng sản phẩm nông sản chưa qua chế biến thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP do các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh hỗ trợ đầu tư, trồng tại các tỉnh của Campuchia tiếp giáp biên giới Việt Nam, nhập khẩu về nước qua các cửa khẩu thuộc địa bàn hoạt động hải quan để làm nguyên liệu sản xuất hàng hóa tại Việt Nam đáp ứng các quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế quy định tại khoản 9 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 28 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, khoản 3 Điều 2 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Theo đó, để làm cơ sở thực hiện miễn thuế nhập khẩu, trong hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế phải có Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc giấy tờ có giá trị tương đương: 01 bản chụp có đóng dấu sao y bản chính.

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 3127/BKHĐT-ĐTNN ngày 13/5/2022 thì các giấy tờ có giá trị tương đương Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 gồm “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài được cấp theo quy định tại Nghị định số 83/2015/NĐ-CP ngày 25/9/2015 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài; Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được cấp theo quy định tại Nghị định số 78/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài; Giấy phép đầu tư ra nước ngoài được cấp theo quy định tại Nghị định số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/4/1999 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam và Giấy phép đầu tư ra nước ngoài được cấp trước ngày Nghị định số 22/1999/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực”.

Trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cấp văn bản xác nhận cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân Việt Nam tại tỉnh Tây Ninh đối với hoạt động hỗ trợ đầu tư, trồng nông sản tại các tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia và vận chuyển nông sản sau thu hoạch về Tây Ninh thay cho “giấy tờ có giá trị tương đương” với Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trong thành phần hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế thì chưa phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 116 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh để thực hiện tiếp nhận thông báo Danh mục miễn thuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-CST (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1916/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v vướng mắc thực hiện Nghị định số 18/2021/NĐ-CP

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email