Công văn 1914/TCHQ-TXNK năm 2023 về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1914/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/04/2023

21/04/2023

Lê Như Quỳnh

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1914/TCHQ-TXNK
V/v chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 3157/HQHP-KTSTQ ngày 5/4/2023, số 2578/HQHP-KTSTQ ngày 20/3/2023, số 11672/HQHP-KTSTQ ngày 01/12/2022 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo vướng mắc trong quá trình xử lý chính sách thuế đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải của Công ty TNHH Ngọc Thiên. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ điểm b khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải” thuộc trường hợp được miễn thuế xuất khẩu;

Căn cứ khoản 3 Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định: “Căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường”;

Căn cứ khoản 6 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định: “Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải”.

Căn cứ quy định trên thì từ ngày 01/9/2016, sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải được miễn thuế xuất khẩu và căn cứ để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Liên quan đến chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu cho sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 2344/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2022, công văn số 3652/TCHQ-TXNK ngày 05/9/2022 trong đó nêu rõ:

(i) Đối với giai đoạn từ ngày 01/9/2016 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP) đến trước ngày 01/7/2019 (ngày có hiệu lực của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến trước ngày 01/7/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường không quy định Danh mục hoặc Tiêu chí sản phẩm xuất khẩu theo thẩm quyền quy định tại Điều 40 nghị định 134/2016/NĐ-CP nên cơ quan Hải quan không có căn cứ để xem xét xử lý miễn thuế xuất khẩu theo quy định đối với sản phẩm thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

(ii) Giai đoạn từ ngày 01/7/2019 đến trước ngày 10/01/2022 (thời gian có hiệu lực của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP)

Căn cứ quy định tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 sửa đổi khoản 3 Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ, cơ sở để xác định sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải rắn của cơ sở xử lý chất thải là các sản phẩm đã được nêu trong dự án đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở xử lý chất thải.

Tiêu chí để xác định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 23 Điều 2 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP nêu trên.

(iii) Giai đoạn từ ngày 10/01/2022 (thời điểm có hiệu lực của Nghị định 08/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 40/2019/NĐ-CP) đến nay.

Căn cứ quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, kể từ ngày 10/01/2022, sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải đáp ứng các quy định của pháp luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ, việc ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật về thuế (thuộc đối tượng miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP).

Đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành Danh mục hoặc tiêu chí để xác định sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải nên từ ngày 10/01/2022, cơ quan hải quan chưa có căn cứ để xem xét xử lý miễn thuế xuất khẩu theo quy định đối với sản phẩm thu được từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2957/BTC-TCHQ ngày 31/3/2023 gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao đổi, xử lý tổng thể vướng mắc liên quan đến ưu đãi thuế xuất khẩu sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải từ ngày Nghị định số 08/2022/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/01/2022).

3. Đối với báo cáo và vướng mắc tại công văn số 3157/HQHP-KTSTQ ngày 5/4/2023, số 2578/HQHP-KTSTQ ngày 20/3/2023, số 11672/HQHP-KTSTQ ngày 01/12/2022 nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

3.1. Tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 134/2016/NĐ-CP đã quy định hồ sơ, thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định này.

Việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu sản phẩm từ hoạt động tái chế của Công ty TNHH Ngọc Thiên đã được Tổng cục Hải quan có các công văn số 4962/TCHQ-TXNK ngày 20/10/2021, số 2527/TCHQ-TXNK ngày 02/5/2019 hướng dẫn về chính sách thuế, thủ tục miễn thuế xuất khẩu khẩu.

3.2. Căn cứ Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định:

“1. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng đối với hành vi xảy ra tại thời điểm mà văn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó.

2. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật ban hành sau”.

Căn cứ quy định nêu trên trường hợp tờ khai xuất khẩu phát sinh trong giai đoạn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thì phải áp dụng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Căn cứ ban hành công văn 15963/BTC-CST ngày 24/11/2011 là Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009, Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 là các văn bản đã hết hiệu lực thi hành tại thời điểm doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu (năm 2017-2019) nên việc Công ty TNHH Ngọc Thiên, Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn tại công văn số 15963/BTC-CST để áp dụng chính sách miễn thuế và làm thủ tục miễn thuế cho các lô hàng chì thỏi xuất khẩu là không đúng với quy định về chính sách, hồ sơ thủ tục miễn thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu.

3.3. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hải Phòng chỉ đạo chi cục Hải quan Hưng Yên kiểm tra, rà soát các lô hàng của Công ty TNHH Ngọc Thiên theo các giai đoạn để thực hiện theo các công văn số 2344/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2022, số 3652/TCHQ-TXNK ngày 05/9/2022 của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP. Hải Phòng cung cấp thông tin để Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên cùng các cơ quan có liên quan thống nhất xử lý đối với nội dung ghi trên các Giấy chứng nhận đầu tư, văn bản xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lê Như Quỳnh

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Công văn 2957/BTC-TCHQ; Công văn 3652/TCHQ-TXNK;Công văn 4962/TCHQ-TXNK;Công văn 2527/TCHQ-TXNK

Số văn bản được căn cứ

Nghị định 08/2022/NĐ-CP;Nghị định 40/2019/NĐ-CP;Nghị định 134/2016/NĐ-CP;Nghị định 19/2015/NĐ-CP;Thông tư 194/2010/TT-BTC

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1914/TCHQ-TXNK năm 2023 về chính sách đối với sản phẩm được sản xuất từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email