Công văn 1406/HQTPHCM-GSQL năm 2022 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Thuộc tính văn bản

Số VB:1406/HQTPHCM-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:21/06/2022
Ngày HL:21/06/2022
Người ký:Lê Xuân Mỹ
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 1406/HQTPHCM-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/06/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1406/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH Coepto Việt Nam
Đ/c: Nhà xưởng A3-A4 Thửa F17-F18, Đường số 4, KCN Hải Sơn, p Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, Huyện Đức Hòa, Long An

Phúc đáp Công văn số 0106/2022/CV-CVN-XNK của Quý Công ty về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Địa điểm đăng ký tờ khai hải quan

a) Hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi có cơ sở sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tập kết hàng hóa xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất hàng;

b) Hàng hóa nhập khẩu được đăng ký tờ khai tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khu nơi quản  địa điểm lưu giữ hàng hóa, cảng đích ghi trên vận tải đơn, hợp đồng vận chuyển hoặc Chi cục Hải quan ngoài cửa khu nơi doanh nghiệp có trụ sở hoặc nơi hàng hóa được chuyển đến;

c) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các loại hình một số loại hình cụ thể thì địa điểm đăng ký tờ khai thực hiện theo từng loại hình tương ứng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.”

Căn cứ Khoản 2 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Thủ tục hải quan xut khu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện do người khai hải quan lựa chọn và theo quy định của từng loại hình”

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 121/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 quy định:

“Điều 5. Quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa, nêu Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan có đề nghị bằng văn bản hoặc gửi đề nghị qua hệ thống xử  dữ liệu điện tử Hải quan thì Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.”

Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi để Quý công ty tham khảo và thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trưởng (để b/c);
– PCT Nguyễn Hữu Nghiệp (để b/c);
– Phòng CNTT (để đăng website);
– Lưu: VT, GSQL, Thủy(2b).
TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG GIÁM SÁT
QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN
Lê Xuân Mỹ

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com