CÔNG VĂN 1347/TCHQ-GSQL NĂM 2019 VỀ VƯỚNG MẮC C/O MẪU EAV DO TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN HÀNH

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 1347/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng cục hải quan
Ngày VB: 11/03/2019
Ngày HL: 11/03/2019
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1347/TCHQ-GSQL do Tổng cục hải quan ban hành ngày 11/03/2019.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1347/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 1555/HQHP-GSQL ngày 29/1/2019 v/v vướng mắc C/O của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với việc sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ: Cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hiện chỉ được áp dụng trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), được nội luật hóa tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20/8/2015 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 27/2017/TT-BCT ngày 6/12/2017). Do vậy, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương do thương nhân thuộc đối tượng áp dụng tại các văn bản nêu trên tự phát hành theo quy định. Việc kiểm tra hình thức, nội dung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 14, 15 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2/ Đối với vướng mắc về C/O mẫu EAV: Trường hợp C/O mẫu EAV cấp thay thế mà thời điểm cấp sau thời điểm xuất khẩu thì cần thể hiện cụm từ “Issued Retroactively” theo quy định tại khoản 8 Điều 18 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương.

Đối với thông tin thể hiện tại ô số 3 của C/O: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BCT nêu trên.

3/ Đối với vướng mắc mã số HS thể hiện trên C/O: Điểm h khoản 6 Điều 15 Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về khác biệt nhỏ trong trường hợp mã số HS trên C/O khác với mã số HS trên tờ khai hải quan nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa và hàng hóa thực tế nhập khẩu phải phù hợp với mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Do đó, nếu khác biệt về mã số HS trên C/O và trên tờ khai dẫn đến nghi ngờ lô hàng thực tế nhập khẩu không thỏa mãn xuất xứ theo quy định thì không được coi là khác biệt nhỏ. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, yêu cầu gửi văn bản, hồ sơ vụ việc kèm theo đề xuất để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng được biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email