Công văn 1259/TY-KD áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1259/TY-KD
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Cục thú Y
Ngày VB:27/07/2021
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Nguyễn Văn Long
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Ngày 27/7/2021, Cục Thú y, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có Công văn 1259/TY-KD về việc áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú ý vùng VI áp dụng phương án tạm thời về công tác kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật tại các địa phương thuộc địa bàn quản lý trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 như sau:

1. Về khai báo và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thuỷ sản:

– Tiếp tục thực hiện việc khai báo kiểm dịch, cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trên hệ thống một cửa quốc gia;

– Đối với trường hợp khác thì chủ hàng scan hồ sơ khai báo kiểm dịch và gửi qua email cho cơ quan kiểm dịch để xác nhận đơn khai báo kiểm dịch và scan gửi cho chủ hàng qua email…

2. Về thực hiện kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn:

– Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ cao: cứ 05 lô lấy mẫu ngẫu nhiên của 01 lô hàng để kiểm tra, xét nghiệm và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch

– Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ thấp: không lấy mẫu kiểm tra, chỉ kiểm tra hồ sơ

– Đối với những lô hàng không phải lấy mẫu: chỉ kiểm tra hồ sơ

3. Về thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật thuỷ sản để gia công, chế biến XK: chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra thực trạng lô hàng

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1259/TY-KD do Cục thú Y ban hành ngày 27/07/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ NGÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC THÚ Y
———
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:1259 /TY-KD
V/v áp dụng phương án tạm thời về kiểm
dịch nhập khẩu do dịch bệnh COVID- 19
Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2021

Kinh gửi: Chỉ cục Thú y vùng VI

Cục Thú y nhận được Công văn số 778/TYV6-TH ngày 23/7/2021 của Chi cục Thú y vùng VI về thực hiện công tác kiểm dịch trong thời gian dịch bệnh COVID-I9; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông thôn, Cục Thú y đề nghị Chi cục Thú y vùng VI áp dụng phương án tạm thời
về công tác kiểm dịch nhập khẩu sản phâm động vật tại các địa phương thuộc địa bàn quản lý trong thời gian thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị số 16 như sau;

  1. Về khai báo và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn, sản phẩm động vật thủy sản
  • Tiếp tục thực hiện việc khai báo kiểm dịch. cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trên hệ thống một cửa quốc gia
  • Đối với trường hợp khác: Chủ hàng scan hồ sơ khai báo kiếm dịch và gửi qua Email cho cơ quan kiểm dịch để xác nhận đơn khai báo kiểm dịch và scan gửi cho chủ hàng qua Email, sau khi có kết quả kiểm dịch, cơ quan kiểm dịch scan Giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu gửi cho chủ hàng qua Email để làm thủ tục thông quan hàng hóa. Chủ hàng có trách nhiệm gửi hồ sơ gốc khai báo kiểm dịch, bản gốc Giấy chứng nhận kiếm dịch xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cho cơ quan kiểm dịch động vật (khi địa phương hết giản cách xã hội theo Chí thị số 16).

2. Về thực hiện kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật trên cạn

  • Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ cao: Cứ 05 lô hàng lấy mẫu ngẫu nhiên của 01 lô hàng để kiểm tra, xét nghiệm và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu; các lô hàng không phải lây mẫu, chỉ kiếm tra hô sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
  • Đối với nhóm sản phẩm động vật có nguy cơ thấp: Không lấy mẫu kiểm tra, chỉ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch;
  • Đối với những lô hàng không phải lấy mẫu: Chỉ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

3. Về thực hiện việc kiểm dịch sản phẩm động vật thủy sản để gia công, chế biến xuất khẩu
Chỉ kiểm tra hồ sơ, không kiểm tra thực trạng lô hàng; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch.

Đề nghị Chi cục Thú y vùng VI xây dựng kế hoạch cụ thể và bố trí các nguồn lực để tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch nhập khẩu, đồng thởi bảo đảm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chồng dịch bệnh COVID-19./,

Nơi nhận:
Như trên (để b/c)
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến (để b/c);
Cục trưởng (để b/c);
Lưu: VT, KD
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Long
Công văn 1259/TY-KD áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19
Công văn 1259/TY-KD áp dụng phương án tạm thời về kiểm dịch nhập khẩu do dịch bệnh Covid-19

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email